NKRFs høringsuttalelse til forslag om innføring av skatteplikt for kommuner som utfører avfallshåndteringstjenester i et marked

Skattebehandlingen innenfor avfallsbransjen trenger en opprydding. Innføringen av skatteplikten for kommuner medfører imidlertid noen utfordringer.

Generelt må bestemmelsene harmoniseres mot kommunelovens bestemmelser. Høringsnotatet og forslaget til lovendringer omtaler ikke spørsmål om skatteplikt for ulike interkommunale samarbeidsløsninger innenfor kommuneloven. NKRF antar at et slikt samarbeid ikke vil være skattepliktig virksomhet for husholdningsavfall fra kommunenes egne innbyggere. NKRF mener det er viktig at reglene er nøytrale i forhold til egenregi, slik at ikke kommuner kommer ulikt ut fordi man har valgt ulik organiseringsform på like oppgaver.

NKRF mener det er viktig at reglene er nøytrale i forhold til egenregi, slik at ikke kommuner kommer ulikt ut fordi man har valgt ulik organiseringsform på like oppgaver.

NKRF forutsetter at kommuner og selskaper som fører regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper, må kunne legge dette regnskapet til grunn for utfylling av likningspapirer og beregning av skattemessige størrelser. Dette bør komme klarere frem i endringsforslaget eller lovteksten.

Næringsavfall
Slik det framgår av høringsnotatet, defineres næringsavfall som alt avfall som ikke tilhører den lovpålagte oppgaven knyttet til husholdningsavfall. I dette ligger at avfall fra private virksomheter og offentlige institusjoner anses som næringsavfall. Ut ifra en slik vurdering må kommunens eget avfall, fra for eksempel skoler og sykehjem, defineres som næringsavfall. Dersom kommunen utfører renovasjonsoppgaven selv, synes det da som kommunen iht. forslaget i prinsippet blir skattepliktig for innsamling av eget avfall, jf. skatteloven § 5-2 om uttak. NKRF kan ikke se at høringsnotatet eller lovforslaget omtaler denne problemstillingen.

Kommuner som har deponi, er pliktig til å sette av midler til et etterbruksfond. NKRF mener det bør komme en avklaring på om også slike avsetninger vil være fradragsberettiget ved fastsettelse av skattepliktig inntekt, uavhengig av den regnskapsmessige håndteringen av avsetningen i kommunens regnskap.

Selvkostberegning og beregning av skattegrunnlag
Det er flere problemstillinger som oppstår som følge av beregningen av selvkost, og grunnlaget for beregning av den skattepliktige virksomheten. Det er helt nødvendig at det blir gitt klare føringer på hvordan slike kostnader skal fordeles, og hva som må inngå i beregningen. NKRF mener dette må harmoniseres mot Kommunal- og regionaldepartementets bestemmelser for beregning av selvkost, jf. også notatets pkt. 4.2 og pkt. 2.1. Når det foreslåes skatteplikt for næringsavfall, er det ut fra et likebehandlingsaspekt viktig at reglene for beregning av avfallsgebyr blir konkrete og i minst mulig grad blir avgjort ved skjønnsmessige vurderinger.

Hvis næringsdrivende kan tegne et ordinært husholdningsabonnement, og det samles inn avfall fra næringsdrivende og husholdninger på samme rute, må det fremgå av reglene hvordan kostnadene skal fordeles mellom næring og husholdning.

Det er forøvrig ikke bare grensedragningen mellom selvkostområdet og annen avfallsinnsamling som kan skape fordelingsproblematikk. Det vil kunne være grensedragningsproblematikk mellom avfallsområdet og kommunens øvrige virksomhet, for eksempel kommunens planarbeid, sentrumsrenovasjon, avfallsinnsamling langs kommunale veier og andre eiendommer.

Klare bestemmelser for beregning av selvkost og grunnlag for skatteplikt bør også innebære klargjøring av hvordan kapitalkostnader, herunder rentekostnader skal beregnes.

Klare bestemmelser for beregning av selvkost og grunnlag for skatteplikt bør også innebære klargjøring av hvordan kapitalkostnader, herunder rentekostnader skal beregnes. Etter selvkostbestemmelsene blir renter kalkulatorisk beregnet. Det vil komme spørsmål om hvilke renter som skal gi fradrag ved fastsettelse av skattepliktig inntekt. Kommuner vil ikke nødvendigvis ha egne lån knyttet til avfallshåndteringen, og det må derfor avklares hvordan kapitalkostnader skal beregnes.

Ligningspapirer for kommunene
Kommunene utarbeider normalt ikke en fullstendig selvangivelse, og ligningsskjemaene er ikke tilpasset det kommunale regnskapet. NKRF mener det må være klare føringer på hvilke ligningsskjema som skal fylles ut, og hvordan kommunene skal forholde seg til næringsoppgaven. Det er særlig forholdet til balanseverdier knyttet til den skattepliktige virksomheten som er utfordrende. Det mest ideelle ville vært om det ble utarbeidet egne skjema for kommunene, som er tilpasset det kommunale regnskapet.

Dersom kommunene skal levere inn en næringsoppgave, bør det også etter NKRF sin mening fremkomme av reglene dersom denne skal attesteres av revisor.

Her kan du lese hele NKRFs høringsuttalelse til forslag om innføring av skatteplikt for kommuner som utfører avfallshåndteringstjenester i et marked »
og alle Finansdepartementets høringsdokumenter i saken her »