NKRFs høringsuttalelse til forslag om reduksjon av amortiseringstiden for premieavvik

NKRF foreslår at kommunene fra 2015 går tilbake til å utgiftsføre innbetalt premie, og at akkumulert premieavvik tom. 2014 gjøres opp etter dagens regler.

NKRF er prinsipielt i mot muligheten for å amortisere premieavviket over flere år. Det er et avvik fra anordningsprinsippet. I et finansielt orientert regnskap burde kommunene utgiftsføre årets pensjonspremie, i stedet for å ha muligheten til å skyve utgiften foran seg ved å amortisere et premieavvik over mange år. NKRF foreslår at kommunene fra 2015 går tilbake til å utgiftsføre innbetalt premie, og at akkumulert premieavvik tom. 2014 gjøres opp etter dagens regler dvs. 1 år ev. 10 og 15 år.

Subsidiært støtter NKRF forslag som reduserer tidshorisonten for amortiseringen, foreslår i så fall å redusere amortiseringstiden til 5 år.

NKRF foreslår at kommunene fra 2015 går tilbake til å utgiftsføre innbetalt premie, og at akkumulert premieavvik tom. 2014 gjøres opp etter dagens regler dvs. 1 år ev. 10 og 15 år.

Mange kommuner har over år bygget opp vesentlige beløp i balansen knyttet til tidligere års akkumulerte positive premieavvik. Disse har for mange kommuner vært forutsatt utgiftsført over 15 år. Dersom man framover får en situasjon der premieavvikene i stedet blir negative (dvs. at beregnet pensjonskostnad blir høyere enn betalt pensjonspremie), vil det være uheldig at det er anledning til å inntektsføre dette over 5 eller 7 år – samtidig som man har utgiftsføring over 15 år.

NKRF ber derfor departementet vurdere å innarbeide en bestemmelse som medfører at eventuelle negative premieavvik som oppstår i årene 2014 og senere, først må motregnes mot akkumulert positivt premieavvik fra tidligere år før dette medfører inntektsføring i kommunenes regnskaper.

Her kan du lese hele NKRFs høringsuttalelse til forslag om reduksjon av amortiseringstiden for premieavvik » samt vedlegg »
og alle KRDs høringsdokumenter i saken her »