NKRF imot taushetsplikt for opplysninger i aksjonærregisteret

NKRF har avgitt høringsuttalelse til Finansdepartementets forslag om at alle opplysninger i Skatteetatens aksjonærregister blir omfattet av taushetsplikt.

NKRF går imot den foreslåtte endringen i ligningsloven § 5-7 og kan ikke se at det er grunnlag for å unnta opplysninger som allerede er offentlige, med den gitte begrunnelsen.

Departementet legger også sterk vekt på at registeret ikke bør benyttes til andre formål enn det er etablert for. NKRF vil imidlertid peke på at det i offentlig forvaltning er en rekke registre som brukes av mange ulike instanser og til andre formål enn opprinnelig ment.

NKRF vil gå inn for at kommunale revisorer gis adgang til registeret. Innenfor revisjon av kommunene og kommunale selskaper vil det kunne oppstå behov for informasjon om eierinteresser både for personer og bedrifter. Det vil spesielt være i situasjoner hvor ansatte, ombudsmenn eller kommunens forbindelser har eierinteresser som kan innebære interessekonflikter. Tilgang til registeret vil derfor kunne bidra til å forenkle kontroll og revisjon med sikte på å forebygge eller avdekke mulige uregelmessigheter og misligheter, herunder korrupsjon, i kommunene og i kommunale selskaper.

Tilgang til registeret vil kunne bidra til å forenkle kontroll og revisjon med sikte på å forebygge eller avdekke mulige uregelmessigheter og misligheter, herunder korrupsjon ...

Her kan du lese hele NKRFs høringsuttalelse til Finansdepartementets forslag om taushetsplikt for opplysninger i aksjonærregisteret »
og alle FINs høringsdokumenter i saken her »