NKRFs årsmøte 2014 - stabilitet og fornyelse

NKRF avholdt årsmøte søndag 15. juni i praktfulle omgivelser og strålende sommervær på Rica Holmenkollen Park Hotel.

Dirigentbordet i arbeid. F.v.: Styreleder Per Olav Nilsen, møtedirigent Per-Martin Svendsen, varadirigent Torgun M. Bakken og møtesekretær Ole Kristian Rogndokken.Dirigentbordet i arbeid. F.v.: Styreleder Per Olav Nilsen, møtedirigent Per-Martin Svendsen, varadirigent Torgun M. Bakken og møtesekretær Ole Kristian Rogndokken.

Totalt var 272 stemmer - fordelt på 84 personlige stemmer, 118 personlige fullmakter og 70 bedriftsstemmer - representert. Årsmøtet ble som vanlig avholdt i forkant av NKRFs fagkonferanse. Det var nærmere 150 deltakere til stede i løpet av det kombinerte arrangementet med årsmøte og fagkonferanse i Oslo 15. - 17. juni 2014.

I tillegg til de ordinære årsmøtesakene og valg, som er nærmere omtalt nedenfor, behandlet årsmøtet følgende saker (saksliste):

- NKRFs strategi for 2014-2017
- Evaluering av NKRFs etiske retningslinjer
- Medlemsbedriftenes behov for løsninger/verktøy på faglige og administrative områder

NKRFs strategi for 2014-2017

Styret la fram sak om NKRFs strategi for 2014-2017. I styrets forslag videreføres NKRFs virkeområde og visjon om at NKRF er organisasjonen for utvikling av revisjon av og tilsyn med kommunal sektor. NKRF skal imidlertid i årsmøteperioden vurdere sin strategi i lys av de endringene som forventes å komme. Årsmøtet sluttet seg enstemmig til den framlagte strategien for 2014-2017.

Evaluering av NKRFs etiske retningslinjer

Evalueringen av NKRFs etiske retningslinjer gir ingen signaler om at det er behov for å gjøre endringer i innholdet. Det bør imidlertid oppfordres til at bedriftsmedlemmene og lokalforeningene diskuterer dilemmaer og trusler. Årsmøtet tok styrets evaluering til orientering.

Medlemsbedriftenes behov for løsninger/verktøy på faglige og administrative områder

Det omfattende datamaterialet som den styreoppnevnte arbeidsgruppen samlet inn i spørreundersøkelsen om medlemsbedriftenes behov for løsninger/verktøy på faglige og administrative områder, utgjør et nyttig grunnlag for administrasjonen mht. å kunne bistå og ev. legge til rette for ulike former for samarbeid bedriftsmedlemmene imellom. Dette må imidlertid skje i regi av samarbeidspartnerne og for deres regning og risiko, dvs. ulike former for «spleiselag». Årsmøtet tok vurderingene og anbefalingene til orientering.

Valg

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Styret har følgende sammensetning etter årsmøtet:

Leder:
Per Olav Nilsen, Trondheim kommunerevisjon (ikke på valg - 2013-15)

Nestleder:
Reidar Enger, Oslo kommune, Kontrollutvalgets sekretariat (gjenvalg - 2014-16)

Styremedlemmer:
Torgun M. Bakken, Glåmdal sekretariat IKS (ny - 2014-16)
Tor Ole Holbek, Kristiansand Revisjonsdistrikt (ny - 2014-16)
Nina Neset, Romerike revisjon IKS (gjenvalg - 2014-15)

De respektive komiteene har følgende ledere etter valgene på årsmøtet:

Disiplinærkomiteen:
Inge Storås, Revisjon Midt-Norge IKS (ny - 2014-16)

Forvaltningsrevisjonskomiteen:
Kirsti Torbjørnson, Telemark kommunerevisjon IKS (gjenvalg - 2014-16)

Regnskapskomiteen:
Ingvar Linde, Sogn og Fjordane revisjon IKS (gjenvalg - 2014-16)

Kvalitetskontrollkomiteen:
Cicel T. Aarrestad, Rogaland Revisjon IKS (ikke på valg - 2013-15)

Revisjonskomiteen:
Unn Helen Aarvold, Oslo Kommune, Kommunerevisjonen (gjenvalg - 2014-16)

Selskapskontroll- og kontrollutvalgskomiteen:
Sverre Bugge Midthjell, KonSek Midt-Norge IKS (ny - 2014-15)

Hederstegnkomiteen:
Per-Martin Svendsen, Bærum kommune, Kommunerevisjonen (ikke på valg - 2013-15)

Valgkomiteen:
Morten Alm Birkelid, Hedmark Revisjon IKS (gjenvalg - 2014-15)

En oppdatert oversikt over NKRFs tillitsvalgte finner du her »