NKRFs høringsuttalelse om redusert oppbevaringstid for regnskapsdokumentasjon

NKRF stiller seg positiv til den reduserte oppbevaringstiden for regnskapsdokumentasjon og de forenklingene det medfører også for kommunal sektor.

NKRF har avgitt høringsuttalelse til Finansdepartementet om lov- og forskriftsendringer i forbindelse med bestemmelser om redusert oppbevaringstid for regnskapsdokumentasjon.

NKRF har særlig vurdert hvilken betydning de foreslåtte forskriftsendringene har for kommunal sektor og stiller seg positiv til den reduserte oppbevaringstiden for regnskapsdokumentasjon og de forenklingene det medfører også for kommunal sektor.

Det er foreslått utvidet krav til oppbevaring av dokumentasjon på kjøp av kapitalvarer. NKRF oppfatter bestemmelsen i nytt fjerde ledd til § 7-3 i bokføringsforskriften til å omfatte alle innkjøpsbilag knyttet til oppføring og kjøp av kapitalvarer. Dette kan bety mye ekstraarbeid å ha en særskilt oppbevaringstid for denne type bilag. NKRF mener likevel at vesentlige dokumenter som kontrakter og lignende i forbindelse med kjøp og utleie av kapitalvarer bør ha lenger oppbevaringstid enn 5 år. Det bør derfor klargjøres hvilke dokumenter i forbindelse med kapitalvarer som skal ha utvidet oppbevaringstid, gjerne ved å ta det med i merverdiavgiftsforskriften §§ 9-1-2.

NKRF stiller seg positiv til den reduserte oppbevaringstiden for regnskapsdokumentasjon og de forenklingene det medfører også for kommunal sektor.

NKRF mener at med nevnte tilføyinger vil de foreslåtte endringene i merverdiavgiftsforskriften §§ 9-1-2, 9-1-3, 9-3-3 og 9-3-5 dekke behovet for hva som må oppbevares for å dokumentere grunnlaget for justeringene, og at det derfor ikke er behov for nytt fjerde ledd til § 7-3 i bokføringsforskriften.

I den grad nytt fjerde ledd til § 7-3 i bokføringsforskriften opprettholdes, bør den også ha en henvisning til kompensasjonsloven § 16 for å presisere at de samme kravene også gjelder ved justering av kompensasjon.

NKRF stiller seg positiv til at dokumentasjon av balansen og spesifikasjon av konto, kunde og leverandør får utvidet oppbevaring til 10 år, men verdien av slike spesifikasjoner er vesentlig redusert, dersom regnskapsmaterialet som nevnt i bokføringsloven § 13 første ledd nr. 1 (årsregnskap og annen pliktig regnskapsrapportering, årsberetning og revisjonsberetning) ikke har tilsvarende oppbevaringskrav. Det bør derfor stilles krav om at regnskapsmaterialet som nevnt i bokføringsloven § 13 første ledd nr. 1, i den grad det ikke er innsendt til Regnskapsregisteret i Brønnøysund, også skal oppbevares i 10 år.


Her kan du lese hele NKRFs høringsuttalelse til Finansdepartementets forslag til lov- og forskriftsendringer i forbindelse med bestemmelser om redusert oppbevaringstid for regnskapsdokumentasjon »
og alle Finansdepartementets høringsdokumenter i saken her »