NKRFs høringsuttalelse til forenkling av det norske anskaffelsesregelverket

NKRF støtter de fleste forslagene om forenkling i regelverket.

NKRF har avgitt høringsuttalelse til Nærings- og fiskeridepartementet om forenkling av det norske anskaffelsesregelverket (NOU 2014: 4 Enklere regler – bedre anskaffelser).

Reglene om offentlige anskaffelser er et viktig bidrag blant annet til å forebygge korrupsjon og å opprettholde og øke tilliten til offentlig forvaltning. Reglene har også betydning for forebyggelse av svart arbeid og ivaretakelse av andre sentrale samfunnshensyn.

NKRFs medlemmer erfarer at reglene om offentlige anskaffelser er kompliserte og kan være vanskelig å praktisere riktig for kommunene, og at de til tider også er til hinder for de beste anskaffelsene for kommune. NKRF støtter derfor de fleste forslagene om forenkling i regelverket. På den annen side er det imidlertid viktig at grunnprinsippene i EU/EØS regelverket ikke undergraves ved en forenkling av de norske særreglene.

NKRF bemerker at en forenkling ikke nødvendigvis behøver å innebære færre rammer og krav, men regler som må være enkle å forstå. Vel så viktig som forenkling, er god informasjon og opplæring til brukere, både på innkjøps- og tilbudssiden.

NKRF støtter ikke forslaget om at de grunnleggende prinsippene i loven ikke skal gjelde ved anskaffelser under kr 100 000.

NKRF støtter ikke forslaget om at de grunnleggende prinsippene i loven ikke skal gjelde ved anskaffelser under kr 100 000. De grunnleggende kravene for alle anskaffelser om likebehandling, konkurranse, gjennomsiktighet og forutsigbarhet så langt det er mulig, er fleksible krav. Disse grunnleggende kravene som gjelder for alle anskaffelser, bidrar til å skape gode holdninger og praksis i kommunene. På bakgrunn av dette bør lovens hovedregel videreføres, også for kontrakter med anslått verdi under kr 100 000.

NKRF støtter utvalgets flertall i at prinsippene om likebehandling, gjennomsiktighet, konkurranse og forutsigbarhet skal rendyrkes. Men med utgangspunkt i det er NKRF ikke enige i et forslag om å endre prosedyrereglene, slik at all form for dialog mellom oppdragsgivere og leverandører frem til tildeling av kontrakt skal være tillatt. De eksisterende reglene for anbudsinstituttet er godt innarbeidet. En fristillelse fra prosedyrekrav i denne fasen innebærer etter NKRFs oppfatning en større risiko for manglende likebehandling og forutsigbarhet.


Her kan du lese hele NKRFs høringsuttalelse til Nærings- og fiskeridepartementet om forenkling av det norske anskaffelsesregelverket »
og alle Nærings- og fiskeridepartementets høringsdokumenter i saken her »