NKRFs årsmøte 2015 - styrking av selskapskontrollen

NKRF avholdt årsmøte søndag 7. juni på Clarion Hotel Ernst i vakre Kristiansand.

Styreleder Per Olav Nilsen presenterer strategien for årsmøtet. Bak til høyre sitter møtedirigent Per-Martin Svendsen.

Totalt var 301 stemmer - fordelt på 80 personlige stemmer, 155 personlige fullmakter og 66 bedriftsstemmer - representert. Årsmøtet ble som vanlig avholdt i forkant av NKRFs fagkonferanse. Det var nærmere 150 deltakere til stede i løpet av det kombinerte arrangementet med årsmøte og fagkonferanse i Kristiansand 7. - 9. juni 2015.

I tillegg til de ordinære årsmøtesakene og valg, som er nærmere omtalt nedenfor, behandlet årsmøtet bl.a. følgende saker (saksliste):

- NKRFs strategi for 2015–2018
- Organisatorisk plassering av selskapskontroll

NKRFs strategi for 2015-2018

Styret la fram sak om NKRFs strategi for 2015-2018. Strategien er tuftet på at NKRF er en faglig interesseorganisasjon og et serviceorgan for alle som arbeider med revisjon av eller tilsyn med kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Vedlagt strategisaken fulgte et eget notat om en egen sertifiseringsordning for revisjon av offentlig sektor. Årsmøtet sluttet seg enstemmig til den framlagte strategien for 2015-2018, som bl.a. fastslår at styret i samarbeid med Riksrevisjonen, skal utrede videre innholdet i en sertifiseringsordning for revisjon av offentlig sektor.

Organisatorisk plassering av selskapskontroll

Styret foreslo for årsmøtet å overføre fagområdet selskapskontroll fra selskapskontroll- og kontrollutvalgskomiteen til en ny komite – selskapskontrollkomiteen, samt å endre navnet på selskapskontroll- og kontrollutvalgskomiteen til kontrollutvalgskomiteen. Forslaget ble begrunnet med at det vil sikre den faglige videreutviklingen for fagområdet. Det vil også signalisere for omverdenen at NKRF tar resultatene i evalueringen av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariater (Deloitte, desember 2014) på alvor.

Årsmøtet vedtok enstemmig å opprette en egen komite for selskapskontroll, men det ble ikke vedtatt at den nye komiteen til enhver tid skulle ha representasjon fra begge faggruppene blant medlemmene – revisorer og kontrollutvalgssekretærer.

Valg

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt uten motkandidater.

Styret har følgende sammensetning etter årsmøtet:

Leder:
Per Olav Nilsen, Trondheim kommunerevisjon (gjenvalg - 2015-17)

Nestleder:
Reidar Enger, Oslo kommune, Kontrollutvalgets sekretariat (ikke på valg - 2014-16)

Styremedlemmer:
Torgun M. Bakken, Glåmdal sekretariat IKS (ikke på valg - 2014-16)
Tor Ole Holbek, Kristiansand Revisjonsdistrikt (ikke på valg - 2014-16)
Nina Neset, Romerike revisjon IKS (gjenvalg - 2015-17)

De respektive komiteene har følgende ledere etter valgene på årsmøtet:

Disiplinærkomiteen:
Inge Storås, Revisjon Midt-Norge IKS (ikke på valg - 2014-16)

Forvaltningsrevisjonskomiteen:
Kirsti Torbjørnson, Telemark kommunerevisjon IKS (ikke på valg - 2014-16)

Regnskapskomiteen:
Ingvar Linde, Sogn og Fjordane revisjon IKS (ikke på valg - 2014-16)

Kvalitetskontrollkomiteen:
Cicel T. Aarrestad, Rogaland Revisjon IKS (gjenvalg - 2015-17)

Revisjonskomiteen:
Unn Helen Aarvold, Oslo Kommune, Kommunerevisjonen (ikke på valg - 2014-16)

Kontrollutvalgskomiteen:
Audun Haugan, K-sekretariatet IKS (ny - 2015-16)

Selskapskontrollkomiteen:
Sverre Bugge Midthjell, KonSek Midt-Norge IKS (ny - 2015-16)

Hederstegnkomiteen:
Per-Martin Svendsen, Bærum kommune, Kommunerevisjonen (gjenvalg - 2015-17)

Valgkomiteen:
Morten Alm Birkelid, Hedmark Revisjon IKS (gjenvalg - 2015-16)

Her finner du en oppdatert oversikt over NKRFs tillitsvalgte »


Hederstegn

Under årsmøtemiddagen ble forbundets hederstegn i gull med diplom tildelt Per Olav Nilsen.

Her finnes en komplett oversikt over innehavere av NKRFs hederstegn »