NKRFs høringsuttalelser til endringer i anskaffelsesregelverket

NKRF støtter forslagene til endringer som ledd i gjennomføring av tre nye anskaffelsesdirektiver. NKRF støtter også forslaget om endringer i reglene om håndhevelse av regelverket.

NKRF har avgitt to høringer til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). En høring om forslag om endring av lov og forskrifter om offentlige anskaffelser som ledd i gjennomføring av tre nye anskaffelsesdirektiver, samt en høring om forslag om endring av håndhevelse av regelverket om offentlige anskaffelser. Forbundet støtter forslagene til endringer i begge sakene.

NKRF merker seg at forslaget som ledd i gjennomføring av tre nye anskaffelsesdirektiver, i større grad åpner for konkurranse med forhandling og konkurransepreget dialog. For enkelte typer anskaffelser kan dette være hensiktsmessige anskaffelsesprosedyrer. NKRF peker imidlertid på at slike anskaffelser er kompetanse- og ressurskrevende både på kjøpers og selgers hånd. Manglende kompetanse og ressurser hos kjøper vil kunne resultere i leverandørstyrte innkjøp. Det gir risiko både for uhensiktsmessig leveranse og unødig høye utgifter. Gjennomsiktighet og etterprøvbarhet, særlig vedrørende forhandlingene, er sett fra NKRFs side viktig i slike anskaffelser. De aktuelle konkurranseformer bør derfor ledsages av et strengt krav til dokumentasjon av forhandlingsdialogen.

I forslaget om endring av håndhevelse av regelverket vil klagegebyr stimulere klagere til å vurdere en eventuell klage nøye før den fremmes. Forslaget om tilbakebetaling av klagegebyr bidrar til at terskelen for å klage likevel ikke blir for høy. NKRF mener at alternativ 2 for tilbakebetaling bør velges. Dette forslaget, hvor det skilles mellom alvorlige brudd på regelverket og mindre alvorlige brudd, balanserer de motstridende hensynene som foreligger ved tilbakebetaling.


► Her kan du lese hele NKRFs høringsuttalelse til forslag om endring av lov og forskrifter om offentlige anskaffelser »
og alle NFDs høringsdokumenter i saken her »

► Her kan du lese hele NKRFs høringsuttalelse til forslag om endring av håndhevelse av regelverket om offentlige anskaffelser »
og alle NFDs høringsdokumenter i saken her »