NKRFs høringsuttalelse til KRS nr. 12

NKRF har avgitt høringsuttalelse til Forening for god kommunal regnskapsskikk (GKRS).

NKRF har avgitt høringsuttalelse til KRS nr. 12 Interkommunale samarbeid etter kommuneloven – regnskapsmessige problemstillinger og er positiv til at det kommer en regnskapsstandard som regulerer dette området.

I høringsbrevet ønsker Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) høringsinstansenes syn på den løsningen som er valgt for regnskapsføring av overdragelse av anleggsmidler ved etablering av samarbeid etter kommuneloven § 27 som ikke fører eget særregnskap. Generelt støtter NKRF den valgte løsningen, men foreslår enkelte endringer i teksten.

Høringsinstansene er også bedt om å vurdere løsningen som er valgt for investeringer i interkommunale samarbeid. Prinsipielt anser ikke NKRF at det er vesentlig forskjell på å bidra med kapital i form av likvide midler til det interkommunale samarbeidet for bruk til investeringer, og det å overføre anleggsmidler til samarbeidet fra deltakerkommunene. NKRF ber derfor om at GKRS vurderer om investeringstilskudd til samarbeidet kan føres i investeringsregnskapet selv om deltakerkommunen ikke kan ansees som formell/reell eier.


► Her kan du lese hele NKRFs høringsuttalelse til KRS nr. 12 – Interkommunale samarbeid etter kommuneloven – regnskapsmessige problemstillinger »
og GKRS' høringsdokumenter i saken her »