Unn Helen Aarvold blir NKRFs representant i nytt revisorlovutvalg

Kommunerevisoren i Oslo, Unn Helen Aarvold, er oppnevnt som medlem i et nytt lovutvalg for revisjons- og regnskapsførerregelverket.

Statsaut. revisor Unn Helen Aarvold

Kongen i statsråd har i dag oppnevnt et lovutvalg som skal vurdere og foreslå endringer i regelverket for revisjon, revisorer og regnskapsførere.

Utvalget skal foreta en bred og helhetlig gjennomgang av det norske revisjons- og revisorregelverket, og skal blant annet foreslå regler for gjennomføring av nytt forventet EØS-regelverk på området. I lys av utviklingen av profesjonstjenestene for revisorer og regnskapsførere skal utvalget videre vurdere forholdet mellom de to profesjonene og gjennomgå regnskapsførerlovgivningen.

Utvalget vil bli ledet av professor Johan Giertsen ved Universitetet i Bergen, og er ellers bredt sammensatt med bl.a. representanter for Finansdepartementet, Finanstilsynet, Skatteetaten, Økokrim, DnR, Regnskap Norge og altså Unn Helen Aarvold fra NKRF. Aarvold er til daglig kommunerevisor i Oslo og dessuten leder for NKRFs revisjonskomite.

Mandatet til utvalget er delt i to deler. Utvalget skal levere første delutredning innen 31. mars 2017, og den siste delutredningen innen 30. september 2017.


Relaterte artikler: