NKRFs høringsuttalelse til evalueringen av offentleglova

NKRF forutsetter at bestemmelsen om utsatt innsyn fra/til kommunal revisor i saker som revisor skal rapportere til kontrollutvalget, ikke vurderes endret i denne omgang.

NKRF har avgitt høringsuttalelse til evalueringen av offentleglova.

Offentleglova § 5 annet ledd fikk et tillegg i 2014 som innebærer utsatt innsyn fra/til kommunal revisor i saker som revisoren skal rapportere til kontrollutvalget. Endringen trådte i kraft fra 2015, og bestemmelsen er ikke omfattet av evalueringen som nå er på høring.

NKRF forutsetter at det ikke er aktuelt å vurdere endringer i denne bestemmelsen i denne omgang.

I forbindelse med den nevnte lovendringen i 2014, la departementet i forarbeidene til grunn at revisor skulle utøve nødvendig kildevern i tråd med en profesjonell utøvelse av revisjonsvirksomheten og beste praksis. Utsatt offentlighet vil i mange tilfeller ikke sikre nødvendig kildevern etter at endelig sak er fremmet til behandling i kontrollutvalget. For å sikre nødvendig kildevern på det tidspunktet er andre bestemmelser viktige. Det gjelder særlig:

  • Offentleglova § 13 sier at opplysninger som er underlagt taushetsplikt i lov eller i medhold av lov er unntatt fra innsyn. Forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1 kan etter omstendighetene hjemle taushetsplikt for opplysninger om identiteten til den som har meldt fra til forvaltningen om andres forhold.
  • Offentleglova § 14 første ledd slår fast hovedprinsippet om at et organ kan gjøre unntak fra retten til innsyn for dokument som organet har utarbeidet for egen intern saksforberedelse. Offentleglova §§ 3, 4 og 16 tilsier at dokumenter som blir sendt fra eller til revisor, ikke kan unntas offentlighet som interne dokumenter. Men som det framgår av veilederen til offentleglova, gjelder § 16 første ledd første punktum bokstav c bare dokumenter til revisor som er utarbeidet med sikte på oversendelse.

Det er derfor svært viktig at disse bestemmelsene ikke endres på en måte som svekker adgangen til nødvendig kildevern i tråd med en profesjonell utøvelse av revisjonsvirksomheten og beste praksis.

Kildevern er med andre ord et særdeles viktig spørsmål, av hensyn til dem som gir informasjon, men først og fremst av hensyn til verdien av kontrollutvalgets tilsyn og kommunal revisjon. Kildevern henger nøye sammen med grunnverdier i vårt demokrati og vår styringsform – retten til å få opplysning om hvordan forvaltningen agerer og få informasjon om kritikkverdige forhold.


► Her kan du lese hele NKRFs høringsuttalelse til evaluering av offentleglova »
og Justisdepartementets høringsdokumenter i saken her »