Kommunereform sjekkliste for revisor, kontrollutvalg og sekretariat

En prosjektgruppe nedsatt av NKRF har arbeidet med ulike problemstillinger knyttet til kommunereformen.

Fokus for problemstillingene har vært oppgavene til kontrollutvalgssekretariatet, kontrollutvalget og revisor.

Nå foreligger prosjektrapporten. Som vedlegg til rapporten følger også en egen rapport knyttet til risikoer for økonomiforvaltningen, og en rapport om årsoppgjøret med fokus på kommunesammenslåing. De to vedleggene er kun tilgjengelig for NKRFs bedriftsmedlemmer.

Prosjektgruppen har bestått av:

Orrvar Dalby (leder), daglig leder, Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat
Irene Loka, revisjonssjef, Kommunerevisjonen Vest, Vest–Agder IKS
Anders Svarholt, seksjonsleder forvaltningsrevisjon, Østfold kommunerevisjon IKS
Ole Kristian Rogndokken, daglig leder, NKRF

I tillegg har det vært nedsatt egne arbeidsgrupper som har arbeidet med intern kontroll, dreiebok for årsoppgjøret, samt kontrollutvalgets og sekretariatets rolle.

Rapporten tar ikke mål av seg til å gi svar på alle problemstillinger. For å gjøre produktet best mulig vil vi derfor anmode om at det gis tilbakemeldinger etter hvert som det vinnes nye erfaringer.