NKRFs høringsuttalelse - forslag til ny kommunelov

NKRF har avgitt høringsuttalelse til NOU 2016: 4 Ny kommunelov.

NKRF har i sin høringsuttalelse valgt å legge størst vekt på tre områder:

- Kap. 14 om økonomiforvaltningen
- Kap. 23 om kontrollutvalget og kontrollutvalgssekretariatet
- Kap. 24 om revisjon

NKRF støtter forslaget om utarbeidelse av konsolidert regnskap, men mener det at det bør presenteres som et obligatorisk vedlegg til regnskapet, samtidig som det bør avklares hvilken revisjon som skal foretas.

Når det gjelder kontrollutvalgssekretariatene er hovedinnvending at NOU'en ikke gjenspeiler den rollen som sekretariatene har, for å gi viktig faglig støtte til kontrollutvalgene. Bestiller-utførermodellen må få mer omtale. Ut fra en rettskildebetraktning er det viktig at sekretariatenes rolle og oppgaver utdypes mer i lovproposisjonen.

NKRF er kritiske til at kravet om årlig forvaltningsrevisjon blir fjernet uten at det erstattes av andre tiltak. Dette vil svekke den folkevalgte kontrollen.

Det foreslås endringer i innholdet i den obligatoriske revisjonen. NKRF støtter forslaget, men det ligger behov for en del avklaringer som må tas i forskrift og/eller god kommunal revisjonsskikk.

NKRF støtter også forslaget om å etablere en ekstern kvalitetskontroll av kommunal revisjon.

Videre støtter NKRF at kontrollutvalget og revisor gis innsynsrett i virksomheter som utfører oppgaver på vegne av kommunen, men påpeker at ansvaret for å følge opp at kontrakter blir oppfylt ligger til kommunedirektøren.


Relatert informasjon: