Ikke justering av mva ved kommunesammenslåing og -deling

Regjeringen foreslår å lovfeste et unntak fra plikten til å justere merverdiavgiftskompensasjon ved kommunesammenslåinger og -delinger.

I forbindelse med kommunereformen har det blir reist spørsmål om kommunesammenslåing er en hendelse som vil utløse plikt til justering av merverdiavgiftskompensasjon. I revidert nasjonalbudsjett for 2017 foreslår regjeringen å lovfeste et unntak fra plikten til å justere merverdiavgiftskompensasjon ved kommunesammenslåinger og -delinger.

I proposisjonen vises til at et sentralt prinsipp i kommunereformen er at sammenslåinger og -delinger ikke skal utløse utgifter eller prosedyrekrav for kommunene. Forslaget innebærer at kommuner og fylkeskommuner som blir slått sammen eller delt med hjemmel i inndelingslova §§ 4 og 5, ikke må justere tidligere kompensert merverdiavgift når bygninger, anlegg og annen fast eiendom blir overført til den nye kommunen.

Forslaget innebærer imidlertid ingen endring i reglene for justering etter merverdiavgiftsloven. Det foreslås at lovendringen får virkning for kommunesammenslåinger under gjeldende reform, dvs. med virkning fra og med 1. januar 2017.

Les mer i Prop. 130 LS (2016-2017), kapittel 14.