NKRFs høringsuttalelse - forslag til ny revisorlov

NKRF støtter merknadene og forslaget fra mindretallet vedrørende praksis fra regnskapsrevisjon (finansiell revisjon) i kommunale revisjonsenheter.

NKRF er i hovedsak enig i de forslag som fremmes av lovutvalget og at den nye oppbyggingen av loven virker fornuftig. Loven framstår som ny, men realiteten i revisjonens innhold endres ikke tilsvarende, og henvisning til god skikk opprettholdes.

NKRF vil særlig framheve følgende positive forslag til endringer i revisorloven:

  • Krav til utdanning heves og fagsammensetning gjøres mer fleksibel
  • Kravene til etterutdanning gjøres mer fleksible og tilpasset nye undervisningsformer og den enkeltes behov

På enkelte viktige områder er NKRF ikke enig i det fremlagte forslaget. Dette gjelder:

  • Praksiskrav – utvalgets flertall går i mot å likestille praksis fra kommunal og privat revisjon
  • Nummerert rapportering – utvalgets flertall foreslår å gå bort fra nummererte brev
  • Oppdragsdokumentasjon – utvalgets flertall foreslår en reduksjon i kravet til oppbevaring av dokumentasjon for rådgivningsoppdrag

► Her kan du lese hele NKRFs høringsuttalelse til NOU 2017: 15 Revisorloven – Forslag til ny lov om revisjon og revisorer


Relatert informasjon: