Effekter av statlig styring av kommunesektoren (KMD)

Agenda Kaupang har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet rapporten.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/effekter-av--statlig-styring-av-kommunesektoren/id2582638/