Effektivitet i kommunale tjenester – casestudie (KMD)

Ny rapport belyser effektiviteten innen barnehage, skole og omsorgstjenestene i et utvalg kommuner og forsøker å identifisere faktorer som kjennetegner arbeidet i de kommunene som lykkes med å levere effektive tjenester.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/effektivitet-i-kommunale-tjenester--casestudie/id2582770/