NKRF i komitehøring på Stortinget

NKRF deltok i dag på en åpen høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomite om regjeringens forslag til ny kommunelov.

Daglig leder Rune Tokle (t.v.) og styreleder Per Olav Nilsen foran Stortinget i strålende vårvær.

Kommunal- og forvaltningskomiteen holdt åpen høring i forbindelse med behandlingen av regjeringens forslag til ny kommunelov (Prop. 46 L (2017–2018)). NKRF, representert ved styreleder Per Olav Nilsen og daglig leder Rune Tokle, var blant deltakerne i dagens høring på Stortinget.

I den knappe tilmålte tiden valgte NKRF å fokusere på to hovedtemaer: ulike forslag som vil bidra til å styrke den kommunale egenkontrollen og behovet for å se forslaget til ny kommunelov i sammenheng med arbeidet med ny revisorlov.

NKRFs visjon er - på vakt for fellesskapets verdier. Med verdier snakker vi ikke da bare om økonomiske verdier i kommune-Norge. Vi snakker også om den verdien lokalsamfunnene og lokaldemokratiet har for innbyggerne. Og det er i lys av dette, NKRF har sett på forslaget til ny kommunelov.

Per Olav Nilsen innledet med å framheve at NKRF er positiv til lovforslaget, og mener at dette vil bidra til å styrke den kommunale egenkontrollen, som kontrollutvalgene, deres sekretariater og revisjonen utgjør viktige deler av, sammen med administrasjonssjefens internkontroll.

Forslaget bidrar til å styrke den kommunale egenkontrollen

Når det gjelder størrelsen på kontrollutvalgene, er NKRF positiv til å øke minste antall medlemmer fra tre til fem personer. Vi tror det vil styrke kontrollutvalgenes posisjon i kommunene, og det vil også gjøre kontrollutvalgene mindre sårbare og i stand til å håndtere kompliserte og omfattende saker, sa Rune Tokle.

Det er viktig for oss at lokaldemokratiet preges av tillit. Vi synes derfor det er en god ide at lederen av kontrollutvalget ikke kan være medlem at samme parti eller tilhøre samme gruppe som kommunens ordfører, fortsatte Tokle.

Videre er det slik at hvis kontrollutvalgene i kommunene skal få mulighet til å gjøre en fullgod jobb, er det viktig at de har muligheten til innsyn i virksomheter som utfører oppgaver på vegne av kommunene. NKRF støtter derfor forslaget om et slik utvidet innsyn, og rett til å foreta undersøkelser for kontrollutvalget og revisjonen.

Fellesskapets verdier er også kommunens eierinteresser utover kommunekassen. NKRF mener at en obligatorisk eierskapsmelding for kommunene vil bidra til økt bevissthet om det kommunale eierskapet, og samtidig bidra til å gi innbyggerne i kommunene informasjon om eierinteressene kommunene har, og hensikten med disse.

Kommuneloven og revisorloven må ses i sammenheng

NKRF er glad for at departementet foreslår å videreføre god kommunal revisjonsskikk i lovforslaget. Vi er også fornøyd med at departementet mener det er behov for å se den nye kommuneloven i sammenheng med arbeidet med ny revisorlov. Slik dette er omtalt i avsnittet 25.1 på side 298 i proposisjonen, sa Tokle.

Fra høringssalen
(Kilde: Stortingets nett-TV)

Hvorfor er dette viktig for oss?

Utfallet av den nye revisorloven vil ha stor betydning for kommunal revisjon og den kommunale egenkontrollen. Det er nemlig slik i dag at etter fullført revisorstudium, må man ha tre år relevant praksis for å kunne bli statsautorisert eller registrert revisor. Problemet i dag er imidlertid at praksis fra privat og kommunal sektor ikke blir likebehandlet. Har man et revisorstudium bak seg, flere års variert revisjonspraksis i en kommune, kan man likevel ikke bli statsautorisert eller registrert revisor hvis man ikke skaffer seg ett års praksis i privat revisjon. En likebehandling er vesentlig for å kunne rekruttere og beholde høy kompetanse i kommunal revisjon. NKRF mener dagens forskjellsbehandling er urimelig når vi tar i betraktning at kommunal revisjon har vært i en voldsom faglig utvikling de siste tiårene, og at en kommune er en svært variert virksomhet, framholdt Tokle.

NKRF avsluttet sitt innlegg med å anmode om at komiteen tar hensyn til dette og jobber for at kommuneloven og revisorloven blir sett i sammenheng og at praksis fra kommunal og privat revisjon likebehandles.

Dette har med kvaliteten på den kommunale egenkontrollen å gjøre – og vil bidra til å redusere behovet for statlig tilsyn i kommunene, avsluttet Tokle.


Relaterte lenker: