NKRFs årsmøte 2018 - ingen store overraskelser

NKRFs årsmøte 12. juni i Drammen vedtok krav om obligatorisk etter- og videreutdanning for medlemmer som utfører sekretariatsoppgaver for kontrollutvalg.

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRFTotalt var 327 stemmer - fordelt på 113 personlige stemmer, 153 personlige fullmakter og 61 bedriftsstemmer - representert på årsmøtet 2018. Det ble som vanlig avholdt i forbindelse med NKRFs fagkonferanse. Det var nærmere 150 deltakere til stede i løpet av det kombinerte arrangementet med årsmøte og fagkonferanse i Drammen 12. - 13. juni 2018.

I tillegg til de ordinære årsmøtesakene og valg, som er nærmere omtalt nedenfor, behandlet årsmøtet NKRFs strategi for 2018-2021, forslag om utvidelse av reglene for obligatorisk etter- og videreutdanning for personlige medlemmer i NKRF, forslag om redusert kontingent for de som deltar i NKRFs årlige benchmarkingsundersøkelse og endring i vedtektenes § 9 og forslag om utvikling av NKRFs benchmarkingsundersøkelse for regnskapsåret 2018 og oppdeling av KOSTRA-funksjon 110 (saksliste).

NKRFs strategi for 2018-2021

Styreleder Per Olav Nilsen la på vegne av styret fram sak om NKRFs strategi for 2018-2021. Strategien er tuftet på at NKRF er en faglig interesseorganisasjon og et serviceorgan for alle som arbeider med revisjon av eller tilsyn med kommunal og fylkeskommunal virksomhet, dvs. revisjonsvirksomheter og kontrollutvalgssekretariater. Den var en videreføringen av gjeldende strategi, som ble utarbeidet etter en omfattende intern prosess i 2017. Årsmøtet sluttet seg enstemmig til den framlagte strategien uten debatt.

Forslag om utvidelse av reglene for obligatorisk etter- og videreutdanning

Styremedlem Torgun M. Bakken la på vegne av styret fram sak om å utvide reglene for obligatorisk etter- og videreutdanning til også å omfatte personlige medlemmer som utfører sekretariatsoppgaver for kontrollutvalg. Etter en debatt om bl.a. omfanget av kravene, ble styrets forslag vedtatt med stort flertall (oppdaterte regler).

Forslag om redusert kontingent for deltarere i NKRFs benchmarkingsundersøkelse og endring i vedtektene og
Forslag om utvikling av benchmarkingsundersøkelsen og oppdeling av KOSTRA-funksjon 110

Forslagstilleren, Morten Alm Birkelid, daglig leder i Hedmark Revisjon IKS, la fram de to forslagene. Årsmøtet debatterte disse forslagene i sammenheng. Det var bred enighet om intensjonen bak forslaget. Men styret signaliserte at det ikke ville stemme for forslaget om redusert kontingent og endring i vedtektene. Videre la styret fram et alternativt forslag til forslaget om utvikling av NKRFs benchmarkingsundersøkelse og oppdeling av KOSTRA-funksjon 110.

Årsmøtet gikk med overveldende flertall imot det første forslaget til Birkelid om redusert kontingent og endring i vedtektenes § 9. Styret fikk tilsvarende støtte for sitt alternative forslag om at årsmøtet støtter intensjonen i forslaget om utvikling av benchmarkingsundersøkelse og oppdeling av KOSTRA-funksjon 110, og ber styret om å starte et arbeid i tråd med dette.

Valg

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt uten motkandidater.

Styret har følgende sammensetning etter årsmøtet:

Leder:
Per Olav Nilsen, Trondheim kommunerevisjon (ikke på valg - 2017-19)

Nestleder:
Alexander Etsy Jensen, Agder og Telemark Kontroll-utvalgssekretariat IKS, Temark (ny - 2018-20)

Styremedlemmer:
Torgun M. Bakken, Glåmdal sekretariat IKS (gjenvalg - 2018-20)
Tor Ole Holbek, Agder Kommunerevisjon IKS (gjenvalg - 2018-20)
Inger Anne Fredriksen, Buskerud Kommunerevisjon IKS (ikke på valg - 2017-19)

De respektive komiteene har følgende ledere etter valgene på årsmøtet:

Disiplinærkomiteen:
Inge Storås, Revisjon Midt-Norge SA (gjenvalg - 2018-20)

Forvaltningsrevisjonskomiteen:
Tor Arne Stubbe, Revisjon Midt-Norge SA (gjenvalg - 2018-20)

Regnskapskomiteen:
Ann Katharine Gardner, Revisjon Midt-Norge SA (ny - 2018-20)

Kvalitetskontrollkomiteen:
Cicel T. Aarrestad, Rogaland Revisjon IKS (ikke på valg - 2017-19)

Revisjonskomiteen:
Unn Helen Aarvold, Oslo Kommune, Kommunerevisjonen (gjenvalg - 2018-20)

Kontrollutvalgskomiteen:
Mona Moengen, Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS - ROKUS (gjenvalg - 2018-20)

Selskapskontrollkomiteen:
Tom Øyvind Heitmann, Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS (ny - 2018-20)

Hederstegnkomiteen:
Per-Martin Svendsen, Bærum kommune, Kommunerevisjonen (ikke på valg - 2017-19)

Valgkomiteen:
Morten Alm Birkelid, Hedmark Revisjon IKS (gjenvalg - 2018-19)