Fullsatt sal under Arendalsuka

Arendalsuka har som mål å styrke troen på politikk og politisk debatt og bidra til å styrke kraften i vårt levende demokrati.

Det var over 1100 ulike arrangementer i løpet av Arendalsuka. Det ble en fullsatt kirkekjeller i Trefoldighetskirken når NKRF, Aust-Agder Revisjon IKS og Agder Kommunerevisjon IKS inviterte til debatt med temaet:

«Tillit og kontroll – to sider av samme sak?»

I panelet satt Kristin Clemet, daglig leder i Civita, Mette Gundersen, 1. nestleder i KS, Per Kristian Lunden, ordfører i Risør kommune og Gunnar Topland, leder av kontrollutvalget i Grimstad.

Kristin Clemet«Vi som er født i Norge har vunnet i lotto», uttalte Kristin Clemet, daglig leder i Civita. Å leve i et tillitssamfunn har mange fordeler, og Norge har hatt høy grad av tillit over lang tid. Tillit innebærer at vi tør å overlate noe som er viktig for oss til andre – vi har tillit til at staten forvalter pengene våre, og vi stoler på informasjonen vi får. Det skaper et behagelig samfunn der det er lett å være borger. Høy tillit reduserer også transaksjonskostnadene i samfunnet og gjør oss mer effektive. Clemet mener det skal mye til for å rive ned den høye tilliten vi har i Norge, men vi ser at samfunn med store økonomiske ulikheter og økonomisk ufrihet kan ha mindre tillitskapital. Vi ser også at når løsningen av viktige oppgaver svikter, svekkes tilliten til viktige institusjoner. Det er naivt å tro at vi klarer oss uten kontroll, sier Clemet. Vi må ha noe, passe mye og på riktig nivå!

Mette GundersenNorge er et av de land i verden som har høyest generell tillit. Mette Gundersen, 1. nestleder i KS, viste til at vi har høy tillit til våre medmennesker, og høy tillit til institusjonene. Høy tillit til politiske institusjoner blir gjerne sett på som en nødvendighet for et velfungerende demokrati. Samtidig kan vi forvente en mistillitskrise i årene fremover, vi må være på vakt. Vi ser det på måten vi omtaler hverandre, mistror hverandre, har mistro til media, politikere og også forskning. Kommunesektoren er avhengig av tillit fordi den forvalter store verdier på fellesskapets vegne. Det er viktig med fokus på samordning, egenkontroll og god dialog med statlige kontroller. Kontrollutvalget og bevisste politikere har i så måte en viktig rolle for å synliggjøre tilliten, vi må sikre en åpen og god forvaltning, et lokalsamfunn til det beste for befolkningen.

Gunnar Topland«Er tillit og kontroll to sider av samme sak, ja det er det», understreket Gunnar Topland, leder av kontrollutvalget i Grimstad. Topland reflekterte rundt flere vanskelige saker, blant annet innkjøpssaken. Det har vært hyppige lederskifter i kommunen og kontrollutvalget har erfart nødvendigheten av kontroll for å få tak i sannheten. Det har vært bred mediedekning av sakene, lokalbefolkningen fattet interesse og tilliten til kommuneledelsen i Grimstad begynte å forvitre. Kontrollmekanismer kommer man ikke utenom, mener Topland, men kontrollutvalget og rådmann må stå sammen for å bygge opp tilliten igjen, vi har sammenfallende interesser.

Per Kristian LundenPer Kristian Lunden, ordfører i Risør, vektlegger åpenheten som en av bærebjelkene i lokaldemokratiet. De folkevalgte tar avgjørelser til beste for kommunen og innbyggerne, presset og arbeidsmengden kan være stor og det er viktig å vise tillit ved å være åpen om hva man gjør. Hvordan avgjørelser blir truffet, gi befolkningen mulighet og lyst til å engasjere seg. God lokaldemokratisk styring forutsetter at de folkevalgte kan stilles til ansvar for beslutningene de har fattet, at folk kan stole på at de folkevalgte følger demokratiske spilleregler. Videre at befolkingen inkluderes og høres i politiske beslutningsprosesser og at de folkevalgte evner å sikre tjenester som svarer på befolkningens behov. Åpenhet og innsyn er viktig for både innbyggernes og de folkevalgtes tilfredshet med den lokaldemokratiske styringen.


► Les også: