Lukking av møter i kontrollutvalget

Sivilombudsmannen om saksbehandling, føring av møtebok og hjemmel for lukking. Kontrollutvalget bes bl.a. påse at kommunelovens saksbehandlingsregler for lukking av møter følges i fremtiden.

Sivilombudsmannen er kommet til at enkelte saksbehandlingsregler i kommuneloven kapittel 6 ikke er overholdt av kontrollutvalget ved lukkingen av tre ulike møter. Ombudsmannen ber kontrollutvalget påse at kommunelovens saksbehandlingsregler for lukking av møter følges i fremtiden. Ombudsmannen ber også kontrollutvalget om på nytt å vurdere hjemmelen for å lukke de tre møtene. Det er begrunnet tvil om vilkårene for den hjemmelen kontrollutvalget har brukt for lukking av deler av det ene møtet, er oppfylt. Videre er det uklart hva som er hjemmelen for lukking av deler av de to andre møtene, og hvilke opplysninger i disse møtene som er taushetsbelagte.

Kilde: Sivilombudsmannen

https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/lukking-av-moter-i-kontrollutvalget-saksbehandling-foring-av-motebok-og-hjemmel-for-lukking/