Ny rapport om ressurskrevende tjenester

En arbeidsgruppe fra departementene og KS har på bakgrunn av et anmodningsvedtak i Stortinget vurdert mulige endringer i ordningen for ressurskrevende tjenester.

Arbeidsgruppen kom i stand på bakgrunn av et anmodningsvedtak i Stortinget i desember 2017. Der ber Stortinget regjeringen utrede forslag til endringer i ordningen for ressurskrevende tjenester som skal ivareta brukerne best mulig og gi mer bærekraft og effektivitet i ordningen. Stortinget ber om at kommunenes organisasjoner skal involveres i arbeidet.

Arbeidsgruppen har vurdert tre alternativer:

  • Delvis innlemming av ordningen i rammetilskuddet
  • Gjøre om ordningen fra overslagsbevilgning til rammestyrt bevilgning
  • Trinnvise innslagspunkt med lavere kompensasjonsgrad (under 80 prosent) for laveste innslagspunkt og høyere (over 80 prosent) for utgifter over høyeste innslagspunkt

I rapporten skriver arbeidsgruppen at det er grunn til å tro at tilskuddet til ressurskrevende mottakere bidrar til et godt tjenestetilbud til de mottakerne som omfattes av ordningen og et mer omfattende tilbud enn uten ordningen. Det er likevel utfordringer knyttet til særlig ressurskrevende mottakere fordi omfanget av nødvendige tjenester kan være svært store. Særlige for mindre kommuner kan det være utfordrende at enkelte mottakere har behov som kan utgjøre en betydelig del av en kommunes budsjett til helse- og omsorgstjenester.

Kilde: KS

http://www.ks.no/fagomrader/helse-og-velferd/helse-og-omsorg/ny-rapport-om-ressurskrevende-tjenester/