Store forskjeller i SFO-tilbudet

Det er store variasjoner i kvaliteten på SFO-tilbudet. Høy pris i mange kommuner bidrar også til å stenge ute en del barn fra familier med lav inntekt. Det viser en ny NTNU-evaluering.

NTNU Samfunnsforskning har gjennomført en nasjonal evaluering av skolefritidsordningene (SFO). Rapporten blir del av kunnskapsgrunnlaget for stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap, som regjeringen kommer med høsten 2019.

Et sentralt funn er at innholdet og organiseringen av SFO varierer fra kommune til kommune. Det gjør også kvaliteten. Enkelte steder har SFO klare pedagogiske planer, ordningen fylles med godt pedagogisk innhold for barna og tilbudet virker inkluderende. Andre steder er SFO preget av å være det rapporten beskriver som "oppbevaringsplasser" der barna får tilsyn. Flertallet av foreldre mener barna deres trives på SFO, men foreldre av barn med særskilte behov er mindre fornøyde med SFO enn øvrige foreldre.

Rapporten viser også at SFO-prisen varierer fra 0 til 4700 kroner. Prisen gjør at en del barn fra familier med lav inntekt ikke benytter seg av SFO. Den viser også at en del kommuner har moderasjonsordninger i form av gratis deltidsplass, men at ordningen kan gi noen uheldige konsekvenser.

Kilde: Kunnskapsdepartementet

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/store-forskjeller-i-sfo-tilbudet/id2623212/