Kommunene på Fosen blir en del av Revisjon Midt-Norge SA

Kommunene Bjugn, Osen, Indre Fosen, Roan, Ørland og Åfjord har vedtatt å gå inn i Revisjon Midt-Norge SA fra 1. januar 2019.

Fosen kommunerevisjon IKS avvikles fra samme dato, og ansatte overføres til Revisjon Midt-Norge SA. I utredningen som ligger til grunn for valget, pekes det på større fagmiljø, leveringsdyktighet og omstillingsevne som viktige argumenter for å gå inn i Revisjon Midt-Norge SA.

– Dette betyr en styrking av Revisjon Midt-Norge SA og er viktig for tilsyn og kontroll av hvordan kommunene forvalter fellesskapets verdier på Fosen. Medlemskap i Revisjon Midt-Norge SA vil sikre kommunene fortsatt kostnadseffektive og gode revisjonstjenester i årene som kommer, sier styreleder Hans S. U. Wendelbo i Revisjon Midt-Norge SA i en pressemelding.

Revisjon Midt-Norge SA er Norges største interkommunalt eide revisjonsselskap og vil fra 2019 eies av tilsammen 53 kommuner og Trøndelag fylkeskommune. Selskapet får 43 ansatte.

Eierkommunene har en årlig driftsomsetning på over 30 milliarder. Kommunene har ansvaret for tjenester og velferdstilbud til en befolkning på 285.000. I tillegg kommer fylkeskommunale tjenester i Trøndelag fylkeskommune med 450.000 innbyggere.

http://www.revisjonmidtnorge.no/