Effektivitet i kommunale tjenester: Analyser for 2015-2016

Senter for økonomisk forskning (SØF) har på oppdrag fra KMD utført et prosjekt om effektivitet i kommunal tjenester.

Prosjektet representerer en oppdatering og videreføring av tidligere analyser. De oppdaterte beregningene er basert på data for 2015-2016. Resultatene fra de oppdaterte analysene viser at det for barnehage, grunnskole og pleie og omsorg samlet er et effektiviseringspotensial på rundt 13 prosent. Dette er i stor grad i samsvar med resultatene fra tidligere år.

I perioden 2008-2016 sett under ett økte samlet effektivitet med 3,7 prosent, noe som i gjennomsnitt utgjør 0,5 prosent per år.

Kilde: Evalueringsportalen

https://evalueringsportalen.no/evaluering/effektivitet-i-kommunale-tjenester-analyser-for-2015-2016