Eldre-utfordringen kan være større for mindre kommuner

De fleste eldre bor i store kommuner, men de minste kommunene har størst andel personer over 65 år og størst andel brukere av omsorgstjenester i denne aldersgruppen.

Reformen Leve hele livet skal blant annet bidra til at eldre kan ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det. Den kommunale omsorgstjenesten spiller en viktig rolle med hensyn til å dekke eldres tjenestebehov, enten gjennom institusjons- eller hjemmetjenester.

I en artikkel har SSB sett på befolkningen i alderen 65 år og eldre, for å finne hvordan denne gruppen i befolkningen og deres bruk av omsorgstjenester fordeler seg etter kommunestørrelse. Over halvparten av kommunene i Norge har under 5 000 innbyggere. Artikkelen belyser spørsmål om det er de minste kommunene som har de største ressursutfordringene i omsorgstjenesten som følge av den demografiske sammensetningen og variasjon i bruken av omsorgstjenester blant de eldre.

Bruken av omsorgstjenester i befolkningen i alderen 65 år og eldre er relativt sett større i små kommuner. Det er disse kommunene som har størst andel personer over 65 år og størst andel brukere av omsorgstjenester i denne aldersgruppen. Det kan være flere faktorer som påvirker henholdsvis tilbud og etterspørsel etter omsorgstjenester ute i kommunene. I store kommuner var andelen som brukte omsorgstjenester blant personer i alderen 65 år og eldre lavere enn i små. Om det skyldes at små kommuner er flinkere til å yte tjenester, at befolkningen i større kommuner ikke har et like stort tjenestebehov eller andre faktorer kan det ikke sies noe sikkert om.

Befolkningsframskrivinger viser at det mot slutten av 2030-tallet for første gang vil være flere i alderen 65 år og eldre enn i alderen 20 år eller yngre i Norge. Aldringen av befolkningen vil by på noen utfordringer i landets kommuner. Det er kommunene som yter omsorgstjenester. Det vil derfor være avgjørende i fremtiden at kommunene har ressurser til å yte relevante tjenester på helse- og omsorgsområdet til den delen av befolkningen som har et tjenestebehov.

Isolert sett tilsier det at andelen med omsorgstjenester er større i små enn i store kommuner, og at små kommuner belastes mest. For å kunne vurdere mer spesifikt hvilken belastning tjenestebruken representerer ute i kommunene, er det blant annet grunn til å se nærmere på om de eldre i små kommuner bruker samme type omsorgstjenester som jevnaldrende i større kommuner. Med en aldrende befolkning blir det også stadig viktigere å dimensjonere og innrette tjenestetilbudet i omsorgstjenesten etter både omfanget på tjenestebehovet, men også sammensetningen av dette.

Og selv om ingen vet hvordan helsetilstanden til en gjennomsnittlig 65-åring utvikler seg til å bli om et tiår eller to, vil dagens tjenestebruk gi gode indikasjoner på kapasitet og etterspørsel etter omsorgstjenester i framtiden.

Kilde: SSB

https://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/eldre-utfordringen-kan-vaere-storre-for-mindre-kommuner