Høring - Forslag til nytt inntektssystem for fylkeskommunene

Dagens inntektssystem er ikke tilpasset den nye fylkesinndelingen og må derfor oppdateres, blant annet for at sammenslåingene ikke skal gi uheldige utslag for inntektene.

Inntektssystemet fordeler rammetilskudd og omfordeler skatteinntekter mellom fylkeskommunene. Befolkningssammensetning, bosettingsmønster og infrastruktur i et samfunn endrer seg, derfor må også inntektssystemet oppdateres med jevne mellomrom.

Dagens inntektssystem er ikke sammenslåingsnøytralt. Regjeringen mener derfor det er viktig å få på plass et nytt system i 2020 som kan fungere på den nye fylkesinndelingen.

I høringsforslaget vises det ulike modeller for omfordeling av dagens kompensasjon for endringer i inntektssystemet. Målet er å sikre stabilitet i inntektsfordelingen de nærmeste årene for å dempe effekten av endringene i kostnadsnøklene.

Høringsfristen er 8. mars.

Lenke til høringsdokumentene:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-nytt-inntektssystem-for-fylkeskommunene/id2622524/