Statsbudsjettet for 2019 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Rundskriv H-1/19 orienterer om det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2019 etter Stortingets budsjettvedtak.

Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet