Klage fra X kommune over bindende forhåndsuttalelse

Spørsmål om en kommunes rett til kompensasjon for merverdiavgiftskostnader som pådras ved opparbeidelse av gang- og sykkelvei, som ved ferdigstillelse, eller senere, skal overdras til en fylkeskommune.

Spørsmålet i saken er kommune X vil ha rett til kompensasjon etter lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. for merverdiavgiftskostnader som den vil pådra seg ved opparbeidelse av gang- og sykkelvei, som ved ferdigstillelse, eller senere, overdras til Z fylkeskommune.

Skattedirektoratet har kommet til at X kommune ikke har rett til kompensasjon på anskaffelser til bygging av gang- og sykkelveien.

Kilde: Skatteetaten

https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/bfu/klage-over-bindende-forhandsuttalelse---x-kommune/