968 personer ble anmeldt for trygdesvindel i 2018

Totalt er det anmeldt for 166 millioner kroner. De fleste sakene gjelder svindel av dagpenger. Mange har jobbet og tjent penger uten å melde det til NAV.

Konsekvensene av trygdesvindel kan bli store for den enkelte. I tillegg til mulig fengselsstraff, krever NAV alltid pengene tilbake.

905 personer ble anmeldt for svindel av dagpenger eller arbeidsavklaringspenger (AAP). Hensikten med begge disse stønadene er å hjelpe folk tilbake i jobb. Likevel har majoriteten av de anmeldte jobbet og tjent penger, men latt være å informere NAV. Dermed har de fått utbetalt stønad de ikke har krav på.

De siste tre årene har NAV anmeldt færre for trygdesvindel. Gjennomsnittlig anmeldt beløp for hver sak har gått ned, og det totale beløpet er redusert med 67 millioner kroner. Nedgangen henger sammen med bedre kontrollmetoder og at NAV avdekker sakene tidligere.

NAV samarbeider tett med andre etater for å avdekke organisert økonomisk kriminalitet i arbeidslivet. Målet er også forebygging. I 2018 ble totalt 58 personer anmeldt for trygdesvindel og arbeidslivskriminalitet (a-krim) for til sammen 27,5 millioner kroner. Slike saker står også for høyest anmeldt beløp.

Kilde: NAV

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Statistikk/Flere+statistikkomrader/Nyheter/968+personer+ble+anmeldt+for+trygdesvindel+i+2018