Mange kommuner løser ikke oppgavene selv

En ny kartlegging viser at mange kommuner løser oppgaver gjennom samarbeid. Mens det er 422 kommuner i Norge, er det for eksempel bare 257 barneverntjenester.

NIVI Analyse har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) kartlagt tjenestestrukturen for utvalgte kommunale oppgaver i Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal. Rapporten viser om kommunene i de tre fylkene løser oppgaver selv eller gjennom interkommunalt samarbeid, samt hvilke kommuner som inngår i hvilke samarbeid.

Oppgavene som er kartlagt er IKT-tjenester, barneverntjenester, legevakt, PP-tjenester, landbrukskontor og brannvesen.

Mens det er 422 kommuner i Norge, er det kun 257 barnevernstjenester, 253 brannvesen og 180 legevakter. Nesten alle kommunene deltar også i politiske samarbeid om regional utvikling.

Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal har til sammen 127 kommuner, men kun 52 kommunale PP-tjenester, 59 IKT-tjenester og 99 landbrukskontor.

Kartleggingen viser at det er store forskjeller mellom fylkene. For eksempel har 43 prosent av kommunene i Trøndelag under 3000 innbyggere, men ingen av disse løser barnevernsoppgavene i egen regi. I Nordland har 63 prosent av kommunene under 3000 innbyggere, og mange av disse løser barnevernsoppgavene i egen kommune.

Kilde: KMD

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/mange-kommuner-loser-ikke-oppgavene-selv/id2628269/