Nye barnehagenormer - hva er status?

Betydelig flere barnehager har forbedret bemanningen i barnehagene etter innføringen av bemanningsnormen høsten 2018. 75 prosent av barnehagene oppfyller kravet om maksimum 6 barn per ansatt, en økning fra 56 prosent i 2017.

Det er i gjennomsnitt 5,8 barn per ansatt, som er en forbedring fra 2017 da det i gjennomsnitt var 6,0 barn per ansatt. Kommunale barnehager har bedre bemanningstetthet enn private barnehager. Det er i gjennomsnitt 5,7 barn per ansatt i kommunale barnehager og 6,0 barn per ansatt i de private. På nasjonalt nivå var bemanningstettheten tilnærmet uendret på 6,0 barn per ansatt fra 2013 til 2017.

Sammenlignet med 2017 oppfyller nærmere 1000 flere barnehager kravet om maksimum 6 barn per ansatt. Det er først og fremst de kommunale barnehagene som har bedret bemanningen.

De fleste kommuner oppfyller bemanningsnormen når man ser alle eierformer under ett. 196 kommuner har under 5,5 barn per ansatt. Det er i hovedsak små kommuner som ligger over kravet til bemanning. I de ti største kommunene er det kun Trondheim som ikke oppfyller bemanningsnormen for sine kommunale barnehager. I Fredrikstad, Bergen og Tromsø oppfyller ikke de private barnehagene bemanningsnormen. I de fleste store byene har de private barnehagene i snitt dårligere bemanning enn i de kommunale barnehagene. Unntaket er Drammen og Trondheim der de kommunale barnehagene har dårligere bemanning enn de private.

Det er betydelige variasjoner i bemanningstetthet mellom de private barnehagene. Foreldredrevne barnehager og enmannsforetak har i gjennomsnitt 5,8 barn per ansatt mens de fem største barnehagekjedene har en gjennomsnittlig bemanning på 6,2 barn per ansatt.

53 prosent av barnehagene oppfyller det nye kravet om minimum en pedagogisk leder per 14 barn over tre år uten dispensasjon i 2018. Av de 865 barnehagene som ikke oppfylte pedagognormen (og ikke har dispensasjon fra utdanningskravet) mangler 624 barnehager ett årsverk eller mer for å oppfylle pedagognormen. Resten mangler mindre enn ett årsverk.

Skjerpingen av pedagognormen førte til et behov for betydelig flere pedagogiske ledere i barnehagen. Antall pedagogiske ledere med dispensasjon fra utdanningskravet har derfor økt. I 2018 har 10 prosent av årsverkene til de pedagogiske lederne varig eller midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet, som er en økning på 5 prosentpoeng fra 2017.

I desember 2018 oppfyller 40 prosent av barnehagene både bemanningsnorm og pedagognorm uten dispensasjon. 12 prosent av barnehagene oppfyller ingen av normene.

Kilde: Utdanningsdirektoratet

https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-barnehage/nye-barnehagenormer---hva-er-status/