Nye eksempel­samlinger med revisjons­beretninger for 2018

NKRFs revisjonskomite har oppdatert eksempelsamlingene for normalberetninger og beretninger med avvik.

Revisjonskomiteen har foretatt den årlige oppdateringen av eksempelsamlingene for regnskapsåret 2018 – hhv. normalberetninger i kommunal sektor og beretninger med avvik fra normalberetningen. Eksempelsamlingene er supplert med egne informasjonsskriv.

I skrivet om normalberetningene gir revisjonskomiteen generell informasjon om revisjonsberetningen og en kort omtale av komiteens vurdering av enkelte temaer. Problemstillinger og vurderinger på enkeltområder er omtalt i egne informasjonsskriv fra komiteen tidligere.

Realitetsendringer i årets skriv er:

  • Nytt eksempel hvor årsberetningen er mottatt, men ikke annen øvrig informasjon (eksempel 1-B-3)
  • I alle beretningene (bortsett fra for stiftelser og fjellstyrer) er det tatt inn en ny setning i siste avsnitt under Øvrige forhold som henviser til «Konklusjon om årsberetning»

Det er for øvrig gjort noen språklige korreksjoner/samordning. Komiteen oppfordrer revisorene til å ta utgangspunkt i årets eksempelsamling når det skal lages beretninger, slik at man får med endringene.

I skrivet om avviksberetningene viser revisjonskomiteen til regelverk og standarder med krav til utforming av revisjonsberetningen.

Det er foretatt endringer i tilnærmet alle eksemplene ved at det er tatt inn en ny setning i siste avsnitt under Øvrige forhold i normalberetningen, jf. foran. Det er også lagt inn et nytt eksempel 32 for tilfeller der revisor ikke har signert kontrolloppstillingen. Det er for øvrig ikke endringer i eksemplene.

Skrivet omtaler også situasjoner der kommunen legger fram konsoliderte regnskapstall sammen med regnskapet.

Lenke til informasjonsskrivene og eksempelsamlingene:

https://www.nkrf.no/kort-om-revisjon-av-kommunal-virksomhet-og-selskapskontroll/regnskapsrevisjon