Nye selskapsavtaler for IKS må vedtas av eierkommunene

KS Bedrift har foretatt en juridisk vurdering av spørsmål om endringer i selskapsavtaler ved kommunesammenslåing.

Det er stilt spørsmål om fellesnemnda har myndighet til vedta de nødvendige endringene i selskapsavtalen for et interkommunalt selskap (IKS) på vegne av den nye, sammenslåtte kommunen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har skrevet følgende om hva slags fullmakter/oppgaver det er anledning å delegere til fellesnemnda:

«Det er kommunestyrene som delegerer kompetanse til fellesnemnda i reglement, jf. inndelingsloven § 26. Kommunestyrene velger selv hvilke oppgaver/kompetanse de vil delegere til fellesnemnda. Unntatt fra dette er den kompetansen som lovgiver har lagt til "kommunestyret selv". Denne kompetansen kan ikke delegeres.»

Selskapsavtalen for et IKS skal etter IKS-loven § 4 vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv. I dette ligger en delegeringssperre, og det betyr igjen at fellesnemnda ikke kan vedta slike endringer i selskapsavtalen. Svaret på spørsmålet er altså: nei.

Et annet spørsmål er om det «gamle» eller det «nye» kommunestyret har kompetanse til å vedta ny selskapsavtale i et IKS?

Foretaksregisteret har i et tidligere tilfelle nektet å godkjenne endringer i selskapsavtale gjort på forhånd. Dette var ut fra tanken om at kun det rettssubjektet som blir bundet av selskapsavtalen (den nye kommunen), har myndighet til å vedta avtalen formelt. Dermed kunne man ikke treffe forhåndsvedtak om ny selskapsavtale som binder den nye kommunen.

KMD har imidlertid i et brev av 29. januar 2019 til Aust-Agder fylkeskommune åpnet for at det skal være mulig å vedta endringer i selskapsavtalen før grenseendringer eller sammenslåingen faktisk trer i kraft, gitt at den nye (fylkes-)kommunen uansett kan gjøre en ny vurdering av saken.

Departementet skriver at:

«Etter inndelingsloven § 16 gjelder det kortere frister for oppsigelse av deltakelse i et interkommunalt selskap og endring av selskapsavtalen ett år etter at en grenseendring er gjennomført. Bestemmelsen må kunne sies å bygge på en forutsetning om at eierandelene i et IKS videreføres selv om deltakerne ikke har vedtatt endringer i selskapsavtalen før grenseendringen trer i kraft. Dette samsvarer med det ulovfestede kontinuitetsprinsippet i kontraktsretten. Det er derfor ikke nødvendig å foreta endringer av selskapsavtalen før grenseendringen gjennomføres.»

Det betyr at eierkommunene i et IKS kan velge om endringer i selskapsavtalen skal vedtas før eller etter iverksettelsen av en grenseendring. Dersom selskapsavtalen endres før grenseendringen gjennomføres, vil f.eks. endringen i selskapsavtalen kunne tre i kraft samme dato som grenseendringen iverksettes. Men dette må altså vedtas av kommunestyrene selv – enten av det «gamle» eller det «nye» – og ikke av fellesnemnda.

Kilde:

https://www.ksbedrift.no/advokattjenester/selskapsrett/interkommunale-selskaper/nye-selskapsavtaler-for-iks-maa-vedtas-av-eierkommunene/