Kronikk: Selskapskontroll ─ en revisjonsoppgave for fremtiden

Offentlig eierskap stiller krav til oss som kontrollerer og reviderer. Selskapene ivaretar flere samfunnskritiske oppgaver og utgjør en betydelig del av landets verdiskapning. Når staten eier en tredjedel av verdiene på Oslo Børs og om lag 300 000 mennesker jobber i statseide selskaper, er selskapskontroll viktig.

Gjennom selskapskontroll undersøker Riksrevisjonen om staten forvalter sine interesser i selskaper slik Stortinget har bestemt. Kontrollen omfatter alle selskap der staten har direkte eller indirekte dominerende eierinnflytelse. Selskapskontrollen gir Stortinget et viktig faktagrunnlag, som brukes i kontrollen av regjeringens forvaltning av det statlige eierskapet og utøvelse av eierskapspolitikken.

Selskapskontrollen for 2017 ble overlevert Stortinget 6. november i fjor og omfattet totalt 111 selskaper. Verdien på statens direkte eierskap var på 844 milliarder kroner og totale driftsinntekter på 1 276 milliarder. Bevilgninger fra staten utgjorde 155 milliarder, mens samlet årsresultat var på 120 milliarder. Vi kontrollerer med andre ord store økonomiske verdier som påvirker statens inntekter og utgifter.

Mange av statens selskaper leverer samfunnskritiske tjenester som er avgjørende for beredskap, infrastruktur og innbyggernes liv og helse. Helseforetakene skal levere spesialisthelsetjenester, Avinor gode luftfartstjenester og jernbaneselskapene effektiv transport, mens Statnett og Statkraft sørger for tilgang til nett og kraft over hele landet.

Våre kontroller ser på ulike perspektiver, som etterlevelse av lover og regler, ivaretakelse av samfunnsoppgaver og sektorpolitiske mål, samt effektiv og økonomisk forsvarlig drift. Siden 2004 har vi hatt lovhjemmel til å gjennomføre forvaltningsrevisjon i selskaper som er heleid av staten og har samfunnsoppgaver. Det har gitt oss et større handlingsrom til å gi Stortinget aktuell og relevant informasjon om statens eierskap.

Forvaltningsrevisjon i selskapskontrollen spenner over et bredt spekter ─ fra å analysere økonomi og produktivitet, til å undersøke om målene nås med tilfredsstillende kvalitet og ønsket effekt.

Forvaltningsrevisjon i selskapskontrollen spenner over et bredt spekter ─ fra å analysere økonomi og produktivitet, til å undersøke om målene nås med tilfredsstillende kvalitet og ønsket effekt. Vi kartlegger status og utvikling, undersøker hvorvidt virkemidler blir brukt som forutsatt og om styringssystemer, rutiner og prosesser er trygge.

2017-kontrollen belyste viktige problemstillinger, som at flere departement har svak styring og oppfølging av sine selskaper. Vi så at godtgjørelser til mange styrer og daglig ledere har økt mer enn den generelle lønnsveksten, og at styrene i spesialisthelsetjenesten ikke følger opp kvalitet og pasientsikkerhet godt nok. I tillegg viste kontrollen at ressursbruken ikke alltid er effektiv og økonomisk forsvarlig, for eksempel i Avinor.

Offentlig revisjon sikrer åpenhet om pengebruk og bidrar til at offentlige virksomheter følger lover og regler. Denne åpenheten er viktig for å bygge tillit mellom innbyggerne og myndighetene, en tillit som er avgjørende for at det norske demokratiet skal fungere.

Når stadig flere samfunnsoppgaver og tjenester flyttes fra offentlige virksomheter til selskaper, øker selskapskontrollens betydning.

Når stadig flere samfunnsoppgaver og tjenester flyttes fra offentlige virksomheter til selskaper, øker selskapskontrollens betydning. Tendensen ser ut til å gjelde for hele offentlig sektor, på alle nivåer. Det betyr at selskapskontroll blir en stadig viktigere oppgave for oss som jobber med offentlig revisjon.

Denne artikkelen ble publisert i Kommunerevisoren nr. 2/2019