KS' regnskapsundersøkelse for 2018

Regnskapsundersøkelsen til KS indikerer at kommunene, inkludert Oslo, vil få et netto driftsresultat på 2,4 prosent av driftsinntektene i 2018, mens fylkeskommunenes foreløpige regnskaper viser resultat på 3,8 prosent.

Ifølge KS har tilskudd fra Havbruksfondet og høyere skatteinntekter enn opprinnelig anslått bidratt til tilfredsstillende resultater for 2018.

Netto driftsresultat er samtidig svakere i 2017 enn i 2018 i kommunene, mens resultatet i fylkeskommunene er noe bedre enn fjoråret. Sterkere vekst i driftsutgiftene enn driftsinntektene, og dårlige resultater fra plasseringer i aksjer og obligasjoner er viktige årsaker til den negative resultatutviklingen.

På den annen side er det i 2018 utbetalt 2,7 milliarder kroner til 164 kommuner og åtte fylkeskommuner fra Havbruksfondet. Svarene fra kommuner og fylkeskommuner tyder på at disse inntektene i liten grad har gått med i driften, men bidratt til å trekke driftsresultatet opp i 2018.

Det er kommunene med under 3.000 innbyggere som samlet sett har høyest driftsresultat med 4,3 prosent av driftsinntektene. Det er også de minste kommunene som har den beste resultatutviklingen i 2018. Ifølge KS er det nok i stor grad de midlertidige inntektene fra Havbruksfondet som ligger bak, og uten disse inntektene ville resultatene i de minste kommunene vært på nivå med de øvrige kommunegruppene eller endog noe lavere.

Kilde: KS

https://www.ks.no/fagomrader/okonomi/kno2/ks-regnskapsundersokelse-for-2018/