Nøkkeltall for KOSTRA - foreløpige tall

Brutto driftsutgifter for kommunene endte på 454 milliarder i fjor, mens de for fylkeskommunene lå på 79 milliarder.

KOSTRA gir opplysninger om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Tallmaterialet omfatter økonomi, skoler, helse, kultur, miljø, sosiale tjenester, boliger, tekniske tjenester og samferdsel.

Fra og med 2018-årgangen blir tall for tjenesteproduksjon og brukere innen omsorgstjenestene rapportert til Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). Helsedirektoratet eier og administrerer KPR. SSB har ikke mottatt data fra KPR i tide for tilrettelegging og frigiving ved KOSTRA-publiseringen 15. mars 2019. SSB vil produsere og publisere 2018-tall for omsorgstenestene så fort disse er tilgjengelige for statistikkproduksjon.

Kilde: SSB

https://www.ssb.no/offentlig-sektor/statistikker/kostrahoved/aar-forelopige