Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen legger fram stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser (foto: NFD)

Ny stortingsmelding om offentlige anskaffelser

– Vi må bruke offentlige midler bedre og mer effektivt, samtidig som vi bidrar til å løse de store samfunnsutfordringene vi står overfor, sier næringsministeren.

Stortingsmeldingen "Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser" er lagt fram. Meldingen inneholder en rekke tiltak som skal bidra til at det offentlige bruker fellesskapets midler best mulig. Den varsler ikke endringer i regelverket, men har som mål å legge til rette for bedre ressursbruk gjennom en mer helhetlig og effektiv anskaffelsespolitikk.

I meldingen pekes det på flere konkrete valg som oppdragsgivere bør være bevisste på når de utformer en konkurranse.

Regjeringen har særlig lagt vekt på tiltak knyttet til mer kompetanse og styrket profesjonalitet. Det varsles også at man vil etablere et samarbeid mellom næringslivet og oppdragsgivere for å utarbeide felles kjøreregler for offentlige anskaffelser. Regjeringen vil også legge til rette for flere innovative anskaffelser og har også startet arbeidet med en handlingsplan for klima- og miljøvennlige anskaffelser.

I meldingen varsler regjeringen at den vil styrke tilbudet hos Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Den vil også, i samarbeid med fylkeskommunene og kommunene, utrede samordning av fylkeskommunale og kommunale innkjøp.

Regjeringen varsler blant annet at den vil:

  • I samarbeid med næringslivet og oppdragsgivere utarbeide felles kjøreregler for offentlige anskaffelser.
  • Utarbeide en handlingsplan for å øke andelen klima- og miljøvennlige offentlige anskaffelser og grønn innovasjon.
  • Styrke Difis rolle innen veiledning og oppbygging av kompetanse på innovative anskaffelser.
  • Videreutvikle kompetansetilbudet for innkjøpere, inkludert veiledning, maler og eksempeldokumenter, særlig rettet mot planleggingen og oppfølgingen av anskaffelsene.
  • Utvikle et bedre kompetansetilbud om offentlige anskaffelser for ledere av offentlige virksomheter.
  • Ha som mål at alle offentlige virksomheter innen utgangen av 2024 skal bruke digitale verktøy i hele anskaffelsesprosessen og at det skal være sømløs informasjonsflyt mellom ulike digitale løsninger.
  • Styrke samarbeidet mellom oppdragsgiverne og kontroll- og tilsynsmyndighetene i arbeidet mot arbeidslivskriminalitet.
  • Evaluere hevingen av nasjonal terskelverdi i anskaffelsesregelverket.
  • Foreta en utredning av de markedsmessige konsekvensene av store offentlige anskaffelser.
  • Videreføre og videreutvikle Leverandørutviklingsprogrammet.

Kilde: Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/500-milliarder-som-ma-brukes-bedre/id2641739/