Status Kommune 2019: Der folk bor

KS har for første gang samlet status, resultater, utviklingstrekk og utfordringer for sektoren. Publikasjonen "Status Kommune" vil komme årlig.

Arbeidet som utføres i kommunene betyr mye for folks hverdag. Men hvordan står det egentlig til i kommunene og fylkeskommunene, sett i lys av de store utfordringene vi står overfor som samfunn i årene som kommer?

Kommunene og fylkeskommunene har store samfunnsoppgaver i kraft av rollene som tjenesteyter, myndighetsutøver, samfunnsutvikler og arena for det lokale og regionale demokratiet.

I Status Kommune 2019 finner du igjen velkjente områder som selvstyre og lokaldemokrati, økonomi og demografi, men også utviklingen på klima og miljøområdet og i arbeidslivet, samt noen mer spesifikke områder som digitalisering og innovasjon.

Statistikk som samles over tid viser en historisk utvikling. Men det kan også være nødvendig å danne seg en oppfatning av hvordan framtiden vil se ut, gjennom framskrivninger. På noen områder er det gjort plass til begge deler.

KS bruker primært kilder som kan gi lange tidsserier og som også kan hentes ut på egen kommune eller fylkeskommune. På noen områder er kildematerialet egne KS-undersøkelser.

Kilde: KS

https://www.ks.no/fagomrader/statistikk-og-analyse/status-kommune-2019/status-kommune-2019-der-folk-bor/