Utredning om små kommuner

Telemarksforsking har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennomført en utredning om små kommuner.

Kommunene spiller en sentral rolle i offentlig forvaltning og gjennomføring av statlig velferdspolitikk. Utredningen har som formål å gi økt kunnskap om hvordan små kommuner under 3000 innbyggere fyller sin rolle innenfor generalistkommunesystemet.

Rapporten ser spesielt på områdene kompetanse og kapasitet, politisk og administrativ styring, utvikling og innovasjon og interkommunalt samarbeid.

Rapporten konkluderer med at små kommuner har betydelige utfordringer med å skaffe tilstrekkelig kompetanse ut fra behovet på flere områder. Utfordringene vil øke i framtida på grunn av fortsatt nedgang i folketall, flere eldre og færre yrkesaktive, mer sårbar økonomi som følge av færre innbyggere og økt konkurranse om arbeidskraft og kompetanse. 72 prosent av de minste kommunene oppgir at de er avhengig av interkommunalt samarbeid for å få løst oppgavene på en tilfredsstillende måte.

De minste kommunene mangler kompetanse innen områder som er helt nødvendig for å møte framtidas utfordringer, nemlig planlegging, digitalisering, utvikling og innovasjon.

Flere kommuner er for små til å fylle hele stillinger innenfor et ansvarsområde, og dermed har vanskeligheter med å få kvalifiserte søkere.

Ifølge rapporten er det ikke uvanlig at ansatte i de minste kommunene legger ned en betydelig dugnadsinnsats for at hjulene skal gå rundt i organisasjonen. Da blir det liten tid til planlegging og utviklingsarbeid, og mange av kommunens planer er gamle og utdaterte.

Kilde: KMD

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/utredning-om-sma-kommuner/id2644965/