Kommuneproposisjonen 2020

Regjeringen foreslår at kommunene får en vekst i frie inntekter på mellom 1 og 2 milliarder kroner i 2020.

Siden regjeringsskiftet i 2013 har kommunesektorens frie inntekter økt med om lag 30 milliarder kroner, og også i 2020 legger regjeringen opp til en vekst i de frie inntektene. Veksten foreslås til mellom 1,0 og 2,0 milliarder kroner, der 1 - 2 milliarder går til kommunene og 200 til 100 millioner kroner går til fylkeskommunene. Veksten må sees i lys av at demografi- og pensjonskostnadene er lavere enn den har vært på lang tid

Antatte demografikostnader fordeler seg ujevnt mellom kommunene og fylkeskommunene. Dette gjenspeiles også i veksten i frie inntekter. Kommunene forventes å få en vekst i demografikostnadene på om lag 1,3 milliarder kroner neste år, mens fylkeskommunene anslås å få en nedgang i demografiutgiftene på om lag 400 millioner kroner. Kommunesektoren har de siste årene hatt gode driftsresultat. Antall kommuner i ROBEK vil trolig gå ned til 10 kommuner i løpet av 2019, noe som er historisk lavt. Den viktigste årsaken er høye inntekter, men kommunene har også gjort en god jobb for å omstille økonomien.

Prop. 113 S (2018–2019) Kommuneproposisjonen 2010:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-113-s-20182019/id2644837/