Høring - forskrift om overgangs­bestemmelse til ny kommunelov

De foreslåtte overgangsbestemmelser skal løse enkelte spørsmål som oppstår i forbindelse med ikraftsettingen av den nye loven, og som den nye loven ikke selv løser, bl.a. vedrørende eierskapskontroll og revisjon.

Når en lov skal oppheves og en ny lov skal settes i kraft til erstatning for denne, vil det være behov for enkelte overgangsbestemmelser. Kommunal- og moderniseringsdepartementet tar sikte på å forskriftsfeste enkelte overgangsbestemmelser i de øvrige forskriftene til den nye kommuneloven. Det gjelder overgangsbestemmelser som er nært knyttet til de aktuelle forskriftene.

Forslag til overgangsbestemmelser

Overgangsbestemmelsene foreslås å tre i kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret eller fylkestinget ved oppstart av valgperioden 2019-2023.

  • Forlenget funksjonstid for enkelte typer organer

Departementet foreslår en overgangsregel som åpner for at de typene av folkevalgte organer etter 1992-loven som ikke videreføres i den nye loven, vil kunne fungere fram til første årsskifte i den nye valgperioden, altså fram til 1. januar 2020. Den samme overgangsregelen bør også gjelde for eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

  • Eierskapskontroll

Departementet mener at eierskapskontroller som bestilles med hjemmel i dagens kommunelov skal kunne ferdigstilles og sluttbehandles selv om det ikke er en revisor som utfører kontrollen. En eierskapskontroll vil i denne sammenhengen anses som bestilt når kontrollutvalget har truffet slikt vedtak.

  • Revisjon

Departementet foreslår en overgangsbestemmelse om at for regnskapsåret 2019 skal ikke årsregnskapene revideres i samsvar kommuneloven (2018), men i samsvar med gjeldende revisjonsforskrift (forskrift 15. juni 2014 nr. 904 om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv.) kapittel 2.

  • Tilsyn

Departementet foreslår en overgangsregel om at den nye kommunelovens regler om statlig tilsyn vil gjelde for tilsyn som settes i gang etter at den nye loven er satt i kraft i den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen (høsten 2019). Det følger også av bestemmelsen at tilsyn som er igangsatt før dette tidspunktet, skal følge tilsynsreglene i kommuneloven (1992). Et tilsyn regnes som igangsatt når fylkesmannen eller annen tilsynsmyndighet har sendt varsel om oppstart av tilsyn.

Høringsfristen er 21. juni 2019.

Lenke til høringsdokumentene:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--forskrift-om-overgangsbestemmelser-til-ny-kommunelov/id2646323/