Høring - Forslag til ny lovbestemmelse om privatrettslige virkninger av ugyldige disposisjoner etter kommunelovens økonomibestemmelser

Ugyldighetsreglene i den nye kommuneloven trer i kraft 1. januar 2020. De nærmere virkningene av ugyldighet er imidlertid ikke regulert i loven.

Den nye kommuneloven kapittel 14 og 28 inneholder bestemmelser om at visse avtaler og disposisjoner inngått av en kommune eller fylkeskommune kan erklæres privatrettslig ugyldig.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender på høring et lovforslag om tilbakeføring av ytelser ved ugyldige avtaler. Høringsfrist: 21. oktober 2019.

Lenke til departementets høringsdokumenter:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-ny-lovbestemmelse-om-privatrettslige-virkninger-av-ugyldige-disposisjoner-etter-kommunelovens-okonomibestemmelser/id2661190/