Kommuneproposisjonen 2020 og Revidert nasjonalbudsjett 2019

Rundskriv H-3/19 orienterer om Stortingets behandling av Kommuneproposisjonen 2020 (Prop. 113 S (2018–2019)), jf. Innst. 405 S (2018–2019) fra kommunal- og forvaltningskomiteen.

Samtidig med Kommuneproposisjonen 2020 la regjeringen fram Revidert nasjonalbudsjett 2019; Meld. St. 2 (2018–2019) og Prop. 114 S (2018¬2019) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2019, jf. Innst. 391 S (2018–2019) fra finanskomiteen.

Kilde: KMD

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kommuneproposisjonen-2020-og-revidert-nasjonalbudsjett-2019/id2662143/