Små forskjeller i kommunenes plan- og byggesaksgebyrer

Det viser en gjennomgang Oslo Economics har gjort på oppdrag for KS.

Plan- og byggesaksgebyrer varierer relativt lite mellom de aller fleste kommuner, selv om spredningen mellom høyeste og laveste gebyr er stor. Det er særlig tre faktorer som bidrar til forskjeller i kommunenes plan- og byggesaksgebyrer:

  • Kommunene tar politiske og strategiske hensyn, både ved ikke å påberegne full dekning av selvkost, og gjennom å tilpasse de ulike gebyrsatsene
  • Kommunene har ulik praksis for å beregne selvkost, særlig når det gjelder indirekte kostnader
  • Kommunene har ulik utforming av sine gebyrregulativ, både når det gjelder hvilke karakteristika ved tiltaket som bestemmer gebyret for den enkelte søknad, og gebyrsatsenes størrelse. Dette gjør at sammenligninger av kun enkeltgebyrer mellom kommuner ikke vil gi et fullstendig bilde av gebyrnivået.

Det er ingen ting i analysene som tyder på at kommunene har gebyrer som går utover den tillatte rammen av selvkost. Selv om gebyrene er lovlige, utelukker ikke dette at de kan oppleves som urimelige. KS mener derfor at det rettslige rammeverket for plan- og byggesaksgebyrer bør gjennomgås med tanke på forenkling og transparens uten at det går på bekostning av det lokale selvstyret.

Gjennom rapporten fremkommer også viktige årsaker til forskjellene i plan- og byggesaksgebyrer, samt hvilket handlingsrom som ligger i selvkostregelverket og hvordan dette kan bidra til forskjeller mellom kommuner.

Kilde: KS

https://www.ks.no/fagomrader/forskning-og-utvikling-fou/forskning-og-utvikling/fou-rapporter/sma-forskjeller-kommunenes-plan-og-byggesaksgebyrer/