Rundskriv om konstituering og veiledning om valg til folkevalgte organ m.m.

KMDs tradisjonelle konstitueringsrundskriv (H-4/19) foreligger oppdatert med bestemmelsene i ny kommunelov.

I rundskrivet gir departementet veiledning om bl.a. bestemmelsene knyttet til valg av medlemmer og hvem som kan velges, samt hva som skjer når et medlem trer ut av et organ. Valg av kontrollutvalg er særskilt omtalt i rundskrivets pkt. 4.2.

Lenke til rundskrivet:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-om-konstituerande-mote-i-kommunestyre-og-fylkesting/id2662607/