Rapport om effektivitet i kommunale tjenester 2016-2017

Senter for økonomisk forskning (SØF) har ferdigstilt rapport om beregninger for effektiviteten i de kommunale tjenestene.

Resultater for 2016 og 2017 er tidligere omtalt i rapporten til Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU). SØF-rapport nr. 02/19 gir en mer omfattende dokumentasjon av analysene.

Analysen viser at innenfor barnehage, grunnskole og pleie og omsorg er det et effektiviseringspotensiale på henholdsvis 6, 14 og 13 prosent for kommunene i landet sett under ett. Det samlede effektiviseringspotensialet i de tre sektorene grunnskole, barnehage og pleie og omsorg var 12 prosent i 2017 for landet som helhet. Ressursbruken kan med andre ord reduseres med 12 prosent uten at produksjonen reduseres dersom alle kommuner blir like effektive som de mest effektive kommunene i samtlige tre sektorer. Dette tilsvarer et effektiviseringspotensiale på 30 mrd. kroner i de tre sektorene.

Det er ikke realistisk å kunne ta ut hele det beregnede potensialet. Uansett hvordan sektoren driver, vil det kunne påvises et effektiviseringspotensial fordi det vil bestandig er forskjeller mellom kommunene i hvordan de driftes.

Kommunene Vaksdal og Karasjok hadde størst økning i effektiviteten fra 2016 til 2017 målt ved den samlede indikatoren for de tre tjenestene.

SØF vil gjennomføre analyser også for 2017-2018. Det tas sikte på å publisere resultater fra den nye analysen på regjeringen.no senere i høst.

Kilde: KMD

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/effektivitet-i-kommunale-tjenester-analyser-for-2016-2017/id2663979/