KRS nr. 8 Leieavtaler – endelig standard

Styret i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) har fastsatt KRS nr. 8 Leieavtaler som endelig standard.

I den endelige standarden er indikatorene for finansielle leieavtaler basert på den statlige regnskapsstandarden SRS 13 Leieavtaler, mens den foreløpige standarden var basert på NRS 14 Leieavtaler som gjelder i privat sektor.

GKRS legger til grunn at de reviderte indikatorene ikke innebærer endringer med hensyn til hvilke leieavtaler som klassifiseres som finansielle. Standarden er tilpasset ny kommunelov med forskrift, og trer i kraft samtidig som disse bestemmelsene, dvs. f.o.m. regnskapsåret 2020.

Kilde: GKRS

https://www.gkrs.no/krs-nr-8-leieavtaler-endelig-standard/