Kronikk: KS Folkevalgtprogram for perioden 2019-2023

De nye kommunestyrene og fylkestingene er nå konstituert, og de er allerede godt i gang med det politiske arbeidet.

Det å være folkevalgt kan være krevende med press fra mange hold; en sterk stat, bevisste innbyggere, en kritisk presse og komplekse prosesser. KS Folkevalgtprogram skal bidra til god rolleforståelse og hvordan man kan samspille til det beste for innbyggerne.

KS Folkevalgtprogram tilbys alle kommuner og fylkeskommuner, og finansieres gjennom medlemskontingenten. Målgruppen er de direkte valgte i kommunestyrer og fylkesting, samt de direkte valgte bydelsutvalgene i Oslo. Kommunedirektøren og dennes ledergruppe skal også delta i programmet. I tillegg anbefaler KS at kontrollutvalgets medlemmer inviteres til å være med.

I tillegg anbefaler KS at kontrollutvalgets medlemmer inviteres til å være med.

Del en; basisprogrammet, tilbys tidlig etter valget. Basisprogrammet går vanligvis over to dager. Del to; folkevalgtdagene, er mer skreddersydde samlinger hvor man kan dykke dypere ned i et eller flere tema som de folkevalgte selv har ytret ønsker om. Det kan være alt fra samfunnsutvikling, kommuneøkonomi, etikk, innbyggermedvirkning, organisering av oppgaveløsningen osv. KS tilbyr inntil to slike folkevalgtdager i tillegg til basisprogrammet.

Programmet bygger på boka Tillit - KS Folkevalgtprogram 2019-2023 (bokmål | nynorsk). Boka følger til en viss grad logikken i den nye kommuneloven, og berører alle sentrale tema som folkevalgte og folkevalgte organer, den kommunale administrasjonen, parlamentarisme, kommuneøkonomi, innbyggermedvirkning, egenkontroll, interkommunalt samarbeid osv. Sentralt står hvordan man best kan samspille med hverandre, med administrasjonen og med innbyggerne for å løse utfordringer og skape muligheter. Boka søker å synliggjøre de folkevalgtes handlingsrom og gir praktiske råd for hvordan man kan innrette seg for å få gjennomført den politikken man gikk til valg på.

Boka søker å synliggjøre de folkevalgtes handlingsrom og gir praktiske råd for hvordan man kan innrette seg for å få gjennomført den politikken man gikk til valg på.

Boka er digital, noe som gjør det mulig å lenke til andre kilder og til mer utfyllende stoff. Ei digital bok er også levende i den forstand at den kan endres i takt med eventuelle lovendringer, ny FoU-kunnskap med mer.

40 prosessveiledere er nå klare til å bistå folkevalgte og administrasjonene i å gjennomføre programmet. De har gjennomgått et opplæringsprogram hvor de har bidratt til utviklingen av programmet, men fremfor alt fått faglig påfyll og ikke minst øvd på bruken av refleksjonsopplegg, case og aktuelle dilemmaer som folkevalgte kommer opp i.

Programmet er ikke et opplæringsprogram, men et program som skal bidra til at folkevalgte kan utøve vervene til det beste for innbyggerne. Basert på kortere faglige innledninger legges det opp til at de folkevalgte selv skal reflektere og diskutere rolleforståelse, hva som er gode samspill og hvordan arbeidet kan innrettes for å løse utfordringene og skape muligheter. For å få gode og nyttige refleksjoner og diskusjoner, er det viktig at både erfarne og nye folkevalgte deltar.

Programmet er ikke et opplæringsprogram, men et program som skal bidra til at folkevalgte kan utøve vervene til det beste for innbyggerne.

Det er også produsert filmer som kan fungere som et oppspill til diskusjoner og refleksjoner. Blant annet møter vi den ferske folkevalgte Fredrik Petthersen i den fiktive kommunen Lillevik. Fredrik er ambisiøs og har lovet mye i valgkampen. Han er aktiv på sosiale medier, og til vanlig er han bedriftsleder og vant til korte og raske beslutningsprosesser …

Samlingene planlegges i tett samarbeid med den politiske og administrative ledelsen, og innrettes i tråd med de lokale behovene og ønskene slik at man på en best mulig måte klarer å svare ut de forventninger og ønsker man har lokalt.

Hets og trusler mot folkevalgte truer mange steder det representative demokratiet, og dette blir løftet høyt i programmet. Her har KS innhentet ny kunnskap som formidles gjennom programmet.

Boka Tillit og mer informasjon om KS Folkevalgtprogram 2019-2023 finnes på ks.no.

________________________


Denne artikkelen ble publisert i Kommunerevisoren nr. 6/2019