Ny forskrift om rapportering til KOSTRA

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har på bakgrunn av ny kommunelov fastsatt forskrift 18. oktober 2019 nr. 1412 om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner mv. (KOSTRA-forskriften).

Forskriften gjelder for rapportering fra:

  • a) kommuner og fylkeskommuner
  • b) kommunale og fylkeskommunale foretak etter kommuneloven kapittel 9
  • c) interkommunale politiske råd etter kommuneloven kapittel 18
  • d) kommunale oppgavefellesskap etter kommuneloven kapittel 19
  • e) interkommunale § 27-samarbeid etter kommuneloven (1992) som ikke er omdannet, jf. kommuneloven (2018) § 31-2
  • f) interkommunale selskaper etter lov 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper.

Forskriften trer i kraft 1.1.2020 og vil gjelde ved rapporteringen i 2021 for 2020. Rapporteringen i 2020 for 2019 skal følge gjeldende regler, jf. forskrift 15. desember 2000 nr. 1425 om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner og forskrift 21. oktober 2010 nr. 1445 om rapportering fra interkommunale selskaper og kommunale og fylkeskommunale foretak som driver næringsvirksomhet.

Departementet gjør spesielt oppmerksom på at det er gjort enkelte endringer i den nye forskriften som vil ha betydning for regnskapsrapporteringen i 2021 for regnskapsåret 2020:

Lenke til forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner mv. (KOSTRA-forskriften):

https://lovdata.no/forskrift/2019-10-18-1412